Ordynacja Wyborcza WZP w Łodzi

Ordynacja Wyborcza
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi

Rozdział I
Zasady ogólne

§ 1
Ordynacja wyborcza określa tryb i zasady wyboru:
a) delegatów na Walne Zjazd Delegatów Związku,
b) Prezesa Związku oraz pozostałych członków Zarządu Związku,
c) przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej Związku,
d) przewodniczącego oraz pozostałych członków Sądu Koleżeńskiego,
e) członków Zarządu Rejonowego Koła Pszczelarzy,
f) członków Komisji Rewizyjnej Rejonowego Koła Pszczelarzy,
g) członków Sądu Koleżeńskiego Rejonowego Koła Pszczelarzy.

§ 2
Głosowanie w wyborach jest tajne.

§ 3
1. Zgłoszeni kandydaci do organów Związku i organów Rejonowych Kół Pszczelarzy muszą wyrazić zgodę na umieszczenie ich nazwisk i imion na kartach do głosowania.
2. Głosuje się imiennie na kandydata.
3. Liczba kandydatów jest nieograniczona.
4. Funkcji w organach Związku, o których mowa w § 15 pkt 2-3 i 5 Statutu Związku, oraz w organach Rejonowych Kół Pszczelarzy, o których mowa w § 28 ust. 5 pkt 2 i 4 Statutu Związku nie można łączyć z funkcją w Komisji Rewizyjnej Związku, Sądu Koleżeńskiego Związku lub Komisji Rewizyjnej Rejonowego Koła Pszczelarzy i Sądu Koleżeńskiego Rejonowego Koła Pszczelarzy.
5. Funkcji w Komisji Rewizyjnej Związku nie można łączyć z funkcją w Komisji Rewizyjnej Rejonowego Koła Pszczelarzy.
6. Funkcji w Sądzie Koleżeńskim Związku nie można łączyć z funkcją w Sądzie Koleżeńskim Rejonowego Koła Pszczelarzy.

§ 4
1. Do przeprowadzenia wyborów powołuje się w głosowaniu jawnym komisję skrutacyjną (mandatowo-skrutacyjną), która liczy co najmniej 3 członków.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej w szczególności należy:
a) stwierdzenie czy w zebraniu uczestniczy wymagana Statutem Związku ilość uprawnionych do głosowania,
b) sporządzenie kart do głosowania,
c) wydawanie kart do głosowania,
d) zebranie głosów,
e) ustalenie i podanie wyników głosowania,
f) sporządzenie protokołu głosowania.
4. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować do organów Związku i organów Rejonowych Kół Pszczelarzy. Jeżeli zostali zgłoszeni jako kandydaci i wyrazili zgodę, przestają pełnić swoje funkcje, a na zwolnione miejsce dokonuje się ponownego wyboru.

Rozdział II
Tryb i zasady wyboru organów Związku

§ 5
1. Wybory delegatów na Walny Zjazd Delegatów Związku przeprowadza się podczas Walnych Zebrań Członków Rejonowych Kół Pszczelarzy według następującego kryterium: po jednym delegacie na 10 członków Rejonowego Koła Pszczelarzy.
2. Imienną listę delegatów Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy zgłasza na piśmie na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zjazdu Delegatów Związku do Zarządu Związku.
3. Delegatem na Walny Zjazd Delegatów Związku zostaje wybrany ten z kandydatów, który otrzymał największą ilość głosów, nie mniej niż 50 % plus 1 ważnych oddanych głosów.
4. W przypadku dokonywania wyborów więcej niż jednego delegata, zostają nimi ci kandydaci, którzy uzyskali bezwzględną większość ważnych głosów z uwzględnieniem ilości uzyskanych głosów w kolejności od największej ilości głosów do uzyskania maksymalnej liczby delegatów.
5. W przypadku równiej liczby głosów na kandydatów obejmujących ostatnie miejsce mandatowe przeprowadza się wybory uzupełniające, zaś delegatem zostaje ten kandydat, który uzyska więcej ważnie oddanych głosów przy zachowaniu zasady bezwzględnej większości głosów.

§ 6
Delegatami na Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów Związku są Delegaci na Walny Zjezd Delegatów Związku.

§ 7
Wyboru Prezesa Związku oraz członków Zarządu Związku, Przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej Związku, a także Przewodniczącego oraz członków Sądu Koleżeńskiego Związku dokonują delegaci na Walnym Zjeździe Delegatów Związku spośród delegatów Walnego Zjazdu.

§ 9
1. Wyboru Prezesa Związku dokonuje się spośród kandydatów zgłoszonych na Walnym Zjeździe Delegatów.
2. Prezesem Związku zostaje wybrany ten z kandydatów, który otrzymał największą ilość głosów, nie mniej niż 50 % plus 1 ważnych oddanych głosów.
3. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganej większości głosów przeprowadza się głosowanie dodatkowe, do którego przechodzi 2 kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów.

§ 10
1. Po wybraniu Prezesa Związku przeprowadza się wybory członków Zarządu Związku.
2. Do wyboru członków Zarządu Związku stosuje się odpowiednio przepisy § 3 ust. 4 i 5.

§ 11
1. Do wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku i Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego Związku stosuje się odpowiednio przepisy § 9.
2. Do wyboru członków Komisji Rewizyjnej Związku i Sądu Koleżeńskiego Związku stosuje się odpowiednio przepisy § 10.

Rozdział III
Tryb i zasady wyboru organów Rejonowych Kół Pszczelarzy

§ 12.
1. Członkami Walnego Zebrania Członków Rejonowego Koła Pszczelarzy są członkowie Związku zrzeszeni w tym kole.
2. Członków organów Rejonowego Koła Pszczelarzy dokonują członkowie Walnego Zebrania Członków Rejonowego Koła Pszczelarzy spośród członków tego koła.
3. Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy liczy:
1) 3 członków, w tym jego prezesa, jeśli zrzesza do 20 członków Związku (pszczelarzy);
2) 5 członków, w tym jego prezesa, jeśli zrzesza od 20 do 50 członków Związku (pszczelarzy),
3) 7 członków, w tym jego prezesa, jeśli zrzesza ponad 51 członków Związku (pszczelarzy).
4. Komisja Rewizyjna Rejonowego Koła Pszczelarzy liczy:
1) 3 członków, w tym jej przewodniczącego, jeśli zrzesza do 50 członków Związku (pszczelarzy);
2) 5 członków, w tym jej przewodniczącego, jeśli zrzesza od 51 do 150 członków Związku (pszczelarzy),
3) 7 członków, w tym jej przewodniczącego, jeśli zrzesza ponad 150 członków Związku (pszczelarzy).
5. Sąd Koleżeński Rejonowego Koła Pszczelarzy liczy:
1) 3 członków, w tym jej przewodniczącego, jeśli zrzesza do 50 członków Związku (pszczelarzy);
2) 5 członków, w tym jej przewodniczącego, jeśli zrzesza od 51 do 150 członków Związku (pszczelarzy),
3) 7 członków, w tym jej przewodniczącego, jeśli zrzesza ponad 150 członków Związku (pszczelarzy).
6. Do wyboru Prezesa Zarządu Rejonowego Koła Pszczelarzy oraz Przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Rejonowego Koła Pszczelarzy stosuje się odpowiednio przepisy o wyborze Prezesa Związku, przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Związku.
7. Do wyboru członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Rejonowego Koła Pszczelarzy stosuje się odpowiednio przepisy o wyborze członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Związku.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

§ 13
Dokumentacja z przeprowadzonych wyborów organów Związku i Rejonowych Kół Pszczelarzy przechowywana jest w biurze Związku.
Walny Zjazd Delegatów
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi