Refundacje

Poniżej przedstawiamy nowe warunki przyznawania refundacji na sprzęt pszczelarski, matki pszczele, leki oraz szkolenia dla pszczelarzy:

Interwencje w sektorze pszczelarskim od 2023 roku realizuje ARiMR więcej na stronie: ARiMR

 

WARUNKI UDZIAŁU W MECHANIZMIE „WSPARCIE RYNKU PRODUKTÓW PSZCZELICH” NA LATA 2020-2022 plik pdf:Zarzadzenie_nr_121_z_dnia_17.09.2019_r.

Warunki_udzialu_w_mechanizmie_Wsparcie_rynku_produktow_pszczelich_na_lata_2020-2022

Zasady_doplat_do_pszczelarstwa

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1102 z dnia 5 lipca 2016 r. zatwierdzająca krajowe programy na rzecz poprawy produkcji i wprowadzania do obrotu produktów pszczelich, przedłożone przez państwa członkowskie na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/201.pdf

wnioseksprzet2016.doc.

wnioseksprzet2016.pdf

Załącznik nr 11 do warunków pdf

Załącznik
do Zarządzenia Nr 130/2016/Z
Prezesa ARR z dnia 7 lipca 2016
Realizacja Mechanizmu WPR
Wsparcie rynku produktów pszczelich
Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych
w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów
pszczelich w latach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
Wpm

SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie
2. Akty prawne
2.1 Podstawowe przepisy Unii Europejskiej
2.2 Akty prawne krajowe
3. Podstawowe skróty
4. Kierunki (środki) wsparcia oraz działania objęte mechanizmem
5. Uczestnik mechanizmu
6. Ogólne zasady ubiegania się i udzielania refundacji kosztów poniesionych
w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”
6.1 Uruchomienie mechanizmu
6.2 Składanie projektów
6.3 Weryfikacja i wybór projektów
6.4 Zawarcie umowy i realizacja projektu
6.5 Kontrole realizacji projektu
6.6 Składanie wniosków o refundację i ich weryfikacja
6.7 Rozliczenie umowy, wyliczenie i wypłata należnej kwoty refundacji
6.8 Podsumowanie
7. Szczegółowe zasady udzielania refundacji w zależności od rodzaju
realizowanego działania
7.1 Szkolenia
7.2 Zakup sprzętu pszczelarskiego
7.3 Zakup leków do zwalczania warrozy
7.4 Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej
7.5 Zakup pszczół
7.6 Analizy jakości miodu
8. Formularze i załączniki

1. Wprowadzenie
Jednym z elementów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej jest wsparcie
finansowe działań prowadzonych na terenie państw członkowskich Wspólnoty
w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”.
Wsparcie to służy przede wszystkim poprawie jakości miodu oraz wzmocnieniu
poszczególnych ogniw związanych z produkcją i zbytem produktów pszczelich,
a w dalszej perspektywie wpływa na stopniową i trwałą poprawę warunków
w sektorze pszczelarskim.
Korzystanie z dofinansowania działań prowadzonych w sektorze pszczelarskim jest
możliwe na podstawie zatwierdzonego przez Komisję Europejską trzyletniego
Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa.
Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa na lata 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
został opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i przekazany do
Komisji Europejskiej w marcu 2016 r. Komisja Europejska, w drodze decyzji z dnia
05 lipca 2016 roku, zaakceptowała kierunki i środki finansowe proponowanych
działań.
Agencja Rynku Rolnego w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa
i Rozwoju Wsi rozpoczyna działania w ramach mechanizmu na lata 2016/2017,
2017/2018 i 2018/2019 poprzez publikację na stronie internetowej Agencji
i udostępnienie w siedzibie Centrali ARR oraz w Oddziałach Terenowych ARR
zaproszenia do składania projektów na realizację działań określonych w KPWP
w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów pszczelich”.
2. Akty prawne
2.1 Podstawowe przepisy Unii Europejskiej
– Dyrektywa Rady 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnosząca się do
miodu;
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych
oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79,
(WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (z późn. zm.);
– Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/1368 z dnia 6 sierpnia
2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy w sektorze
pszczelarskim;
– Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/1366 z dnia 11 maja 2015 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy w sektorze pszczelarskim.
2.2 Akty prawne krajowe
– Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych
rynków rolnych (Dz. U. z 2016, poz. 401);
– Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014, poz.1539 z późn. zm.);
– Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45,
poz. 271 z późn. zm.);
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 678 z późn. zm.);
– Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchomieniu środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki
rolnej (Dz.U. z 2012, poz. 1065);
– Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt
gospodarskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.);
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1482, z późn. zm.);
– Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1577 z późn. zm.);
– oraz wszystkie rozporządzenia wydane na ich podstawie.
3. Podstawowe skróty
ARR – Agencja Rynku Rolnego
SKT OT ARR – Sekcja Kontroli Technicznych Oddziału Terenowego Agencji Rynku
Rolnego
CRP – Centralny Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez ARR
MRiRW – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
KPWP – Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019
UE – Unia Europejska
WPR – Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej
KRS – Krajowy Rejestr Sądowy
PLW – Powiatowy Lekarz Weterynarii
4. Kierunki (środki) wsparcia oraz działania objęte mechanizmem
4.1 Zgodnie z KPWP, mechanizm „Wsparcie rynku produktów pszczelich” przewiduje
dofinansowanie działań podejmowanych w ramach następujących kierunków
(środków) wsparcia:
I. Pomoc techniczna skierowana do pszczelarzy i organizacji pszczelarzy,
II. Zwalczanie inwazji pasożytów i chorób pszczół, w szczególności warrozy,
III. Racjonalizacja sezonowego przenoszenia uli,
IV. Środki mające na celu wsparcie zasiedlania uli we Wspólnocie,
V. Poprawa jakości produktów, aby skuteczniej pozycjonować produkty na
rynku.
4.2 W ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w latach
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 – refundacji podlegać będą całkowite lub
częściowe (w zależności od kierunku wsparcia) koszty netto poniesione na
realizację następujących działań:
– przeprowadzenie szkoleń i konferencji (I środek wsparcia),
– zakup sprzętu pszczelarskiego (I środek wsparcia),
– zakup leków do zwalczania warrozy (II środek wsparcia),
– zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej (III środek wsparcia),
– zakup pszczół (IV środek wsparcia),
– wykonanie analiz jakości miodu (V środek wsparcia).
Rodzaje kosztów podlegających refundacji w ramach poszczególnych działań
określone zostały w pkt. 7 niniejszych warunków.
5. Uczestnik mechanizmu
Pomoc finansowa w ramach mechanizmu WPR „Wsparcie rynku produktów
pszczelich” kierowana będzie do branży pszczelarskiej, gdzie końcowymi odbiorcami
wsparcia będą producenci produktów pszczelich posiadający rodziny pszczele,
wpisani do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
Odbiorcą końcowym może być beneficjent pomocy wyłącznie w ramach jednej
organizacji pszczelarskiej.
O refundację środków finansowych w ramach mechanizmu mogą ubiegać się
podmioty uprawnione, którymi są:
– związki pszczelarskie,
– stowarzyszenia pszczelarzy,
– zrzeszenia pszczelarzy,
– spółdzielnie pszczelarskie,
– grupy producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej, o których
mowa w art. 27 rozporządzenia nr 1305/2013 albo uznane zgodnie z art. 11
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych
rynków rolnych (Dz. U. z 2016., poz. 401),
– organizacje producentów, o których mowa w art. 27 rozporządzenia nr 1305/2013
albo uznane na podstawie art. 154 rozporządzenia nr 1308/2013.
O udział w działaniach (jako podmiot uprawniony) w ramach tego mechanizmu nie
mogą się ubiegać jednostki budżetowe.
Agencja Rynku Rolnego będzie zawierać umowy na realizację działań w ramach
mechanizmu tylko z podmiotami uprawnionymi.
Odbiorcami pomocy mogą być producenci produktów pszczelich, posiadający
weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisani do rejestru PLW.
6. Ogólne zasady ubiegania się i udzielania refundacji kosztów poniesionych
w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”
6.1 Uruchomienie mechanizmu
W celu uruchomienia mechanizmu na poszczególne sezony 2016/2017, 2017/2018,
2018/2019 Agencja Rynku Rolnego każdego roku opublikuje na stronie internetowej
zaproszenie do składania projektów na realizację działań określonych w Krajowym
Programie Wsparcia Pszczelarstwa w ramach realizacji mechanizmu WPR
„Wsparcie rynku produktów pszczelich”.
6.2 Składanie projektów
6.2.1 Podmioty uprawnione przystępujące do mechanizmu po raz pierwszy
zobowiązane są do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców
(CRP) prowadzonym przez ARR.
Formularz rejestracyjny WPR_P1_f1 oraz szczegółowe zasady rejestracji
zamieszczone są na stronie internetowej ARR pod adresem: www.arr.gov.pl.
6.2.2 Po ogłoszeniu przez ARR zaproszenia do składania projektów, podmioty
uprawnione, zainteresowane udziałem w mechanizmie zobowiązane są do
sporządzenia i złożenia projektów realizacji planowanych działań na następujących
formularzach (w zależności od rodzaju planowanego działania):
– Projekt – Szkolenie (załącznik nr 1)
– Projekt – Zakup sprzętu pszczelarskiego (załącznik nr 2)
– Projekt – Zakup leków do zwalczania warrozy (załącznik nr 3)
– Projekt – Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej (załącznik nr 4)
– Projekt – Zakup pszczół (załącznik nr 5)
– Projekt – Analiza jakości miodu (załącznik nr 6)
6.2.3 Formularze projektów można uzyskać poprzez:
– bezpośredni odbiór z Centrali ARR lub Oddziałów Terenowych ARR,
– wydruk ze strony internetowej ARR.
6.2.4 Projekt powinien być czytelnie i kompletnie wypełniony, a w szczególności
powinien zawierać:
– dane identyfikacyjne podmiotu uprawnionego,
– szczegółowe dane dotyczące podejmowanego działania (planowany okres
realizacji projektu, wysokość planowanych środków finansowych przeznaczonych
na jego realizację, inne dane w zależności od rodzaju środka wsparcia).
Okres realizacji projektów powinien zakończyć się nie później niż 31 lipca roku
następującego po roku złożenia projektu.
Przez zakończenie realizacji projektu rozumie się dzień złożenia do ARR wniosku
o refundację wraz z wymaganymi dokumentami (zgodnie z pkt. 7). W przypadku
przesłania ww. dokumentów pocztą o terminie złożenia decyduje data stempla
pocztowego.
Szczegółowe wymagania dla projektów w zależności od rodzaju planowanego
działania określone zostały w pkt. 7 niniejszych warunków.
6.2.5 Działania w ramach różnych środków wsparcia nie mogą być łączone
w jednym projekcie.
6.2.6 Każdy projekt powinien być złożony na oddzielnym formularzu.
6.2.7 Wraz z projektem należy złożyć inne wymagane dokumenty w zależności od planowanego rodzaju działania, określone w pkt. 7 niniejszych warunków.
6.2.8 Projekt musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania
podmiotu uprawnionego zgodnie z odpisem z KRS.
6.2.9 Projekt należy złożyć bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej ARR,
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa lub przesłać listem (o terminie złożenia decyduje
data stempla pocztowego). W sezonie 2016/2017 projekty należy składać w terminie
do 10 października 2016 r., w sezonie 2017/2018 do 28 kwietnia 2017 r.,
a w sezonie 2018/2019 do 30 kwietnia 2018 r.
6.3 Weryfikacja i wybór projektów
6.3.1 ARR dokonuje weryfikacji formalnej złożonych projektów. Sprawdzana jest
zgodność złożonych projektów z wymaganiami określonymi w pkt. 6.2 oraz zgodność
projektu z kierunkami wsparcia przewidzianymi w mechanizmie, o których mowa
w pkt. 4 niniejszych warunków.
6.3.2 W przypadku stwierdzenia w złożonym projekcie uchybień formalnych ARR
informuje w formie pisemnej lub mailowej podmiot uprawniony o konieczności jego uzupełnienia.
Podmiot uprawniony zobowiązany jest do uzupełnienia wymaganych dokumentów w terminie 5 dni roboczych od daty doręczenia ww. informacji.
6.3.3 Oceny złożonych projektów dokonuje Komisja powołana przez Prezesa ARR. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele MRiRW oraz ARR.
6.3.4 Do zadań Komisji należy:
– podjęcie decyzji o wyborze lub odrzuceniu projektów,
– podział środków finansowych, w ramach poszczególnych kierunków wsparcia,
na realizację wybranych projektów.
6.3.5 Przy wyborze projektów Komisja brać będzie pod uwagę cel projektu, formalne i merytoryczne przygotowanie projektu, skalę i obszar realizacji projektu, kosztorys, oczekiwane rezultaty, możliwości realizacji, stopień realizacji umów zawartych w latach poprzednich oraz wielkość środków przewidzianych na ten cel w budżecie KPWP.
6.3.6 Przy wyborze projektów Komisja może dokonać redukcji kosztów,
przedstawionych w kosztorysie złożonego projektu, które podlegać będą refundacji.
6.3.7 O wynikach pracy Komisji, podmioty uprawnione zostaną niezwłocznie
poinformowane w formie pisemnej.
6.4 Zawarcie umowy i realizacja projektu
6.4.1 W ciągu 60 dni od daty dokonania wyboru projektów (tj. zaakceptowania przez Prezesa ARR protokołu z posiedzenia Komisji) zostaną zawarte z podmiotami uprawnionymi umowy na ich realizację.
6.4.2 W zawartej umowie określone zostaną m.in.:
– termin realizacji projektu,
– koszty podlegające refundacji i ich wysokość,
– zasady dokumentowania poniesionych wydatków,
– zasady rozliczania się z ARR.
6.4.3 Podmiot uprawniony zobowiązany jest do realizacji projektu zgodnie
z warunkami zawartej umowy.
6.4.4 Podmiot uprawniony zobowiązany będzie m. in. do:
– prowadzenia odrębnej ewidencji rzeczowej i finansowej związanej z realizacją
projektu,
– posiadania pełnej dokumentacji źródłowej poniesionych kosztów na realizację
projektu,
– poddania się wszelkim kontrolom i czynnościom sprawdzającym
przeprowadzanym przez komórki organizacyjne pionu kontrolnego ARR oraz
inne upoważnione instytucje, w celu dokonania oceny należytego przestrzegania
zasad realizacji mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” oraz
przepisów krajowych i UE,
– pisemnego informowania ARR o wszystkich okolicznościach mogących zagrozić
realizacji zawartej z ARR umowy lub mogących zagrozić dotrzymaniu terminu jej
realizacji,
– udzielenia na pisemne wystąpienie ARR pisemnej informacji o stanie realizacji
zawartej z ARR umowy.
6.4.5 Szczegółowe zasady dotyczące realizacji projektów, w zależności od rodzaju
planowanego działania zostały określone w pkt. 7 niniejszych warunków.
6.4.6 W przypadku pobrania zaliczek od pszczelarzy na realizację poszczególnych
projektów, kwota refundacji wypłacona przez Agencję na poszczególne działania
powinna zostać rozliczona przez podmiot uprawniony z pszczelarzami biorącymi
w nich udział. Podmiot uprawniony ma prawo pobrać od odbiorców końcowych
pomocy, środki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami na realizację danego projektu a wypłaconą przez Agencję kwotą refundacji.
6.4.7 Niedopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez podmioty uprawnione
o pobieraniu dodatkowych opłat od odbiorców końcowych korzystających z pomocy, jak również zabrania się uzależniania udziału danego pszczelarza od wyrażenia zgody na wpłacenie dodatkowej opłaty z tytułu udziału w mechanizmie, pod groźbą wykluczenia danego podmiotu uprawnionego z udziału w mechanizmie.
6.4.8 W przypadku wykrycia, że dany odbiorca końcowy korzysta z pomocy
w ramach kilku podmiotów uprawnionych, Agencja nie wypłaci dla niego refundacji wnioskowanej przez te podmioty.
6.5 Kontrole realizacji projektu
6.5.1 Agencja uprawniona jest do przeprowadzania kontroli wywiązania się przez
podmiot uprawniony z zobowiązań wynikających z umowy na realizację projektu:
– w siedzibie podmiotu uprawnionego,
– u podwykonawcy, w przypadku zlecenia realizacji projektu przez podmiot
uprawniony,
– w gospodarstwach pasiecznych (końcowych odbiorców wsparcia).
Kontrola może również dotyczyć realizacji zapisów, umów zawartych w latach
poprzednich.
6.5.2 Kontrole odbywać się będą:
– w trakcie realizacji projektu – wyrywkowo,
– po zakończeniu realizacji projektu, przed wypłatą refundacji – nie mniej niż 5%
zawartych umów w ramach poszczególnych kierunków wsparcia.
6.5.3 Kontrolowany podmiot zobowiązany jest zapewnić osobom przeprowadzającym kontrolę wstęp do pomieszczeń oraz dostęp do wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją projektu.
6.5.4 Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest raport. Raport podpisywany jest przez kontrolera oraz przez osobę uprawnioną do reprezentowania kontrolowanego podmiotu.
6.5.5 W przypadku, gdy raport z kontroli wskazuje na wystąpienie uchybień
i nieprawidłowości w realizacji projektu, ARR może wezwać podmiot uprawniony do złożenia wyjaśnień w terminie 5 dni roboczych od daty doręczenia wezwania.
6.6 Składanie wniosków o refundację i ich weryfikacja
6.6.1 W celu uzyskania refundacji kosztów poniesionych na realizację projektu,
podmiot uprawniony zobowiązany jest do złożenia w Centrali ARR oryginału wniosku o refundację na formularzu (załącznik nr 7). Do wniosku należy załączyć:
– kopie faktur/rachunków, wystawionych na podmiot uprawniony,
potwierdzających poniesione koszty na realizację projektu. W przypadku zakupu
sprzętu pszczelarskiego oraz urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej,
faktury powinny być wystawione imiennie na końcowych odbiorców pomocy,
– dokumenty potwierdzające dokonanie płatności – płatność musi być dokonana
w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. W przypadku zakupu
sprzętu pszczelarskiego oraz urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej,
płatności w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego dokonuje
indywidualnie końcowy odbiorca pomocy,
– inne dokumenty, w zależności od rodzaju zrealizowanego działania, określone
w pkt. 7 niniejszych warunków.
6.6.2 Wniosek o refundację wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć nie
później niż w dniu zakończenia realizacji projektu, określonym w umowie (decyduje data stempla pocztowego).
6.6.3 W przypadku, gdy wniosek o refundację jest nieprawidłowy lub niekompletny, ARR wzywa podmiot uprawniony do jego uzupełnienia.
6.6.4 Po weryfikacji formalnej wniosku o refundację ARR może przeprowadzić
kontrolę realizacji projektu, zgodnie z pkt. 6.5 niniejszych warunków.
6.7 Rozliczenie umowy, wyliczenie i wypłata należnej kwoty refundacji
6.7.1 Na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt. 6.6.1 i raportu z kontroli
(w przypadku kiedy została przeprowadzona kontrola), ARR dokona rozliczenia
umowy oraz wyliczenia kwoty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot
uprawniony lub końcowych odbiorców pomocy na realizację projektu, do wysokości nie wyższej niż kwota określona w umowie.
6.7.2 Kwota refundacji wyliczona będzie na następujących zasadach:
– koszty poniesione na przeprowadzenie szkoleń, konferencji – do 100%
poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,
– koszty poniesione na zakup sprzętu pszczelarskiego – do 60% poniesionych
kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,
– koszty poniesione na zakup leków do zwalczania warrozy – do 90%
poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie,
z uwzględnieniem możliwości opisanej w pkt 7.3.8,
– koszty poniesione na zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej –
do 60% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona
w umowie,
– koszty poniesione na zakup pszczół – do 70% poniesionych kosztów netto, lecz
nie więcej niż kwota określona w umowie,
– koszty poniesione na przeprowadzenie analiz fizyko – chemicznych miodu – do
80% poniesionych kosztów netto, lecz nie więcej niż kwota określona w umowie.
6.7.3 Refundacji podlegać będą koszty:
– wynikające z faktur/rachunków, o których mowa w pkt. 6.6.1, za które płatność
została dokonana przez podmiot uprawniony lub w przypadku zakupu sprzętu
pszczelarskiego i urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej, przez
końcowych odbiorców pomocy,
– poniesione w określonym w umowie okresie realizacji projektu.
6.7.4 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy realizacji części projektu,
ARR może podjąć decyzję o nie uznaniu realizacji części projektu wykazującej
uchybienia i zmniejszeniu kwoty refundacji.
6.7.5 Po rozliczeniu umowy i wyliczeniu należnej kwoty refundacji, ARR przesyła do podmiotu uprawnionego informację o przyznanej kwocie refundacji wraz z notą księgową uznaniową.
6.7.6 ARR dokona wypłaty przyznanej kwoty refundacji na rachunek podmiotu
uprawnionego w terminie do 30 dni od daty wystawienia informacji i noty, o których mowa w pkt. 6.7.5, jednak nie później niż do 15 października roku budżetowego, którego dotyczy realizacja projektu.
6.7.7 ARR nie dokona refundacji kosztów poniesionych na realizację projektu
w przypadku, gdy:
– podmiot uprawniony nie złoży dokumentów, o których mowa w pkt. 6.6.1
w terminie określonym w umowie,
– złożone dokumenty, o których mowa w pkt. 6.6.1 są nieprawidłowe,
niekompletne, nieczytelne,
– podmiot uprawniony lub końcowy odbiorca pomocy uniemożliwi
przeprowadzenie kontroli, o których mowa w pkt. 6.5,
– stwierdzone zostaną rażące uchybienia i nieprawidłowości dotyczące realizacji
całości projektu,
– podmiot uprawniony naruszył zobowiązania wynikające z zawartych umów,
– podmiot uprawniony dostarczył fałszywe dokumenty w celu uzyskania
dofinansowania ze środków Wspólnoty Europejskiej i Państwa Członkowskiego.
6.7.8 Dane podmiotu uprawnionego otrzymującego pomoc ze środków finansowych UE mogą być podane do informacji publicznej oraz przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Wspólnoty i Państwa Członkowskiego dla zabezpieczenia interesów finansowych Wspólnoty oraz w celu zachowania zasady przejrzystości wykorzystania funduszy.
6.8 Podsumowanie
6.8.1 Każdy podmiot biorący udział w mechanizmie zobowiązany jest złożyć do dnia 15 października roku, w którym zakończono realizację projektów, wypełnioną ankietę stanowiącą załącznik nr 9 do niniejszych warunków. Dane zawarte w ankietach posłużą do opracowania analizy sektora pszczelarskiego. W roku 2016 ankieta składana jest wraz z projektami dotyczącymi sezonu 2016/2017.
6.8.2 Podmiot uprawniony zobowiązany jest do przechowywania rzeczowej
i finansowej dokumentacji projektu oraz innych dokumentów związanych z realizacją umowy z ARR przez okres 5 lat licząc od roku następującego po roku, w którym zakończono realizację projektu.
6.8.3 W przypadku wykrycia, że cała kwota refundacji lub jej część została
nienależnie wypłacona, podmiot uprawniony zobowiązany jest do zwrotu nienależnej kwoty refundacji, wraz z odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia wypłaty refundacji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty. W przypadku stwierdzenia nadużyć lub poważnego zaniedbania, za które odpowiedzialny jest podmiot uprawniony, oprócz zwrotu nienależnych płatności wraz z odsetkami ustawowymi, zostanie naliczona dodatkowa kara, w kwocie odpowiadającej różnicy między kwotą pierwotnie wypłaconą a kwotą, do której podmiot był uprawniony.
6.8.4 Podmiot uprawniony ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec ARR za
realizację projektu i jest wyłącznym podmiotem, z którym ARR będzie rozliczać
wykonanie umowy na jego realizację.
6.8.5 ARR nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich mogące
powstać w związku z realizacją projektu przez podmiot uprawniony.
6.8.6 Podmiot uprawniony zobowiązany jest do nieubiegania się o dofinansowanie działań związanych z realizacją projektu z innych środków publicznych.
6.8.7 W przypadku zmian w przepisach krajowych i Unii Europejskiej, Agencja
Rynku Rolnego zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszych
warunków i zapisów umowy zawartej z podmiotem uprawnionym.
6.8.8 W przypadku wykrycia, że podmiot uprawniony lub końcowi odbiorcy pomocy nie realizują zapisów umownych odnośnie utrzymania zakupionego sprzętu pszczelarskiego oraz urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej we właściwym stanie technicznym przez okres określony w umowie, podmiot
uprawniony zobowiązany będzie do zwrotu wypłaconej kwoty refundacji wraz
z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wypłaty refundacji.
6.8.9 W przypadku kiedy w trakcie realizacji umów podmiot uprawniony nie
wykorzysta środków określonych w danej umowie, w uzasadnionych przypadkach może zwrócić się do Agencji o ich przesunięcie na inne działanie. Kwota refundacji jaka może zostać przesunięta na inne działania w ramach mechanizmu, łącznie nie może przekroczyć 20% kwoty określonej w umowie, w której zostaną pomniejszone środki. Po zaakceptowaniu wniosku przez Agencję zostaną sporządzone aneksy do umów.
6.8.10 Wszelkie wnioski o wprowadzenie zmian w umowach zawartych w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich” muszą zostać złożone najpóźniej do dnia 30 czerwca roku, w którym dany projekt jest realizowany oraz nie później niż 30 dni przed ostateczną datą zakończenia realizacji umowy. Wnioski złożone po tej dacie zostaną odrzucone.
7. Szczegółowe zasady udzielania refundacji w zależności od rodzaju
realizowanego działania
7.1 SZKOLENIA
7.1.1 Cel podejmowanego działania
Celem działania „Szkolenia” jest zapewnienie rozwoju sektora pszczelarskiego
poprzez przekazywanie i rozpowszechnianie aktualnych informacji przede
wszystkim z zakresu prowadzenia gospodarki pasiecznej, chorób pszczół i ich
zwalczania oraz zapobiegania, biologii rodziny pszczelej, pożytków i produktów
pszczelich, marketingu i pozycjonowania na rynku produktów, ekonomiki gospodarki pasiecznej, wędrownej gospodarki pasiecznej.
7.1.2 Podmioty uprawnione
Związki pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy, grupy producenckie pszczelarzy, spółdzielnie pszczelarskie, organizacje producentów:
– samodzielnie przeprowadzające szkolenia,
– zlecające przeprowadzenie szkolenia podwykonawcom posiadającym takie
uprawnienia, wynikające z wpisu do KRS lub EDG.
7.1.3 Rodzaje kosztów podlegające refundacji
Refundacji podlegają koszty poniesione na przeprowadzenie:
– szkoleń przewidujących zajęcia teoretyczne,
– szkoleń przewidujących zajęcia praktyczne,
– szkoleń przewidujących zajęcia teoretyczne i praktyczne,
– konferencji.
Szczegółowy opis rodzajów kosztów podlegających refundacji w ramach realizacji działania „Szkolenia” zawiera załącznik nr 8 do niniejszych warunków.
Podmioty uprawnione mogą ubiegać się o refundację udokumentowanych kosztów związanych z wykonaniem projektu oraz związanej z tym robocizny (księgowość, prace biurowe, materiały biurowe, korespondencja, telekomunikacja). Refundacji podlegają koszty w wysokości nie większej niż 5% wartości kosztów projektu przyjętych do refundacji.
7.1.4 Wymagania dla projektów składanych przez podmioty uprawnione:
a) Podmiot uprawniony może ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na
przeprowadzenie tylko jednego szkolenia lub konferencji. Projekty powinny
być składane na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych
warunków.
b) Projekt musi zawierać krótki opis kwalifikacji zawodowych każdego
z proponowanych wykładowców i prowadzących zajęcia, zawierający
m. in. kierunek ukończonych studiów oraz kwalifikacje do prowadzenia wykładów
z danej dziedziny wiedzy, lub zajęć praktycznych.
c) Tematy szkoleń muszą być ściśle związane z pszczelarstwem.
d) Tematy wykładów obejmujące zagadnienia ogólne z zakresu: funkcjonowania
mechanizmu wparcia rynku produktów pszczelich, ekonomii, prawa, marketingu,
historii pszczelarstwa nie mogą łącznie przekraczać 30% godzin szkoleniowych.
e) Wykładowcami prowadzącymi szkolenia teoretyczne mogą być osoby
posiadające wyższe wykształcenie i kwalifikacje w danej dziedzinie wiedzy lub
osoby posiadające tytuł „mistrza pszczelarza” przez okres co najmniej 10 lat.
Liczba godzin zajęć teoretycznych prowadzonych przez wykładowców z tytułem
„mistrz pszczelarz” nie może przekroczyć 30% ogólnej liczby godzin szkolenia.
W przypadku zajęć praktycznych osobami uprawnionymi do prowadzenia zajęć
są osoby posiadające co najmniej tytuł „mistrza pszczelarza”.
f) Uczestnikami szkoleń mogą być pszczelarze podnoszący swoje kwalifikacje
zawodowe, posiadający nr weterynaryjny pasieki lub wpis do rejestru PLW.
g) Łączna liczba zajęć praktycznych i teoretycznych, w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 10 godzin wykładowych.
h) Grupa szkoleniowa musi obejmować nie mniej niż 30 osób na zajęciach
teoretycznych oraz nie mniej niż 15 osób na zajęciach praktycznych.
i) W ramach jednego projektu obejmującego kilka grup szkoleniowych, tematy
szkolenia i liczba godzin szkolenia powinny być jednakowe dla każdej grupy
szkoleniowej.
7.1.5 Realizacja projektu
a) W przypadku zlecenia przeprowadzenia szkolenia podwykonawcy, podmiot
uprawniony zobowiązany jest do podpisania z podwykonawcą umowy
i przekazania jej kopii do ARR w terminie 15 dni roboczych od daty jej zawarcia.
b) Podmiot uprawniony jest zobowiązany do przesłania do ARR harmonogramu
realizacji szkolenia z podaniem dokładnych dat, godzin zajęć i adresu miejsca
szkolenia, w terminie 10 dni przed datą jego rozpoczęcia. Harmonogram
powinien zawierać imiona i nazwiska wykładowców przewidzianych do
prowadzenia zajęć w danym dniu.
c) W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w pkt. b), Agencja dokona
redukcji należnej kwoty refundacji o 2% za każdy dzień zwłoki w odniesieniu do
dni, co do których nastąpiło przekroczenie terminu. W przypadku braku
zawiadomienia, Agencja dokona redukcji należnej kwoty refundacji o 20%.
d) Podmiot uprawniony zobowiązany jest do:
– wydania uczestnikom szkolenia imiennych certyfikatów potwierdzających
jego odbycie,
– umieszczania we wszystkich materiałach szkoleniowych i certyfikatach
informacji o następującej treści: „Szkolenie realizowane jest w oparciu
o środki pochodzące z budżetu państwa i Unii Europejskiej”.
e) Podmiot uprawniony jest zobowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji
rzeczowej i finansowej w celu dokumentowania realizacji projektu oraz do
posiadania pełnej dokumentacji źródłowej poniesionych kosztów,
a w szczególności:
w przypadku, gdy podmiot uprawniony samodzielnie przeprowadza szkolenie:
– umów zawartych z wykładowcami na prowadzenie wykładów lub zajęć
praktycznych w ramach szkolenia oraz oryginałów faktur/rachunków,
dokumentujących wykonanie tych umów (w ramach stawki za
przeprowadzenie wykładów należy przewidzieć opracowanie materiałów
wykładowych), odrębne umowy o dzieło na opracowanie materiałów
szkoleniowych nie będą refundowane,
– oryginałów list obecności w każdym dniu prowadzonego szkolenia
zawierających: datę, tematy, liczbę godzin danego tematu, imię i nazwisko
wykładowcy oraz jego podpis, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer
telefonu, nr weterynaryjny pasieki lub wpis do rejestru PLW i podpis każdego
uczestnika szkolenia,
– oryginałów faktur/rachunków, wystawionych na podmiot uprawniony
dokumentujących wydatki poniesione na wyżywienie, materiały szkoleniowe,
wynajem sali,
– dokumentów potwierdzających dokonanie płatności,
w przypadku zlecenia przeprowadzenia szkolenia podwykonawcy:
– umowy zawartej z podwykonawcą na przeprowadzenie szkolenia,
– dokumentów uprawniających podwykonawcę do prowadzenia szkoleń (KRS,
statut lub EDG),
– oryginałów faktur/rachunków wystawionych przez podwykonawcę na podmiot
uprawniony za przeprowadzenie szkolenia, zawierających szczegółową
specyfikację poniesionych kosztów,
– dokumentów potwierdzających dokonanie płatności,
– oryginałów list obecności w każdym dniu prowadzonego szkolenia
zawierających: datę, tematy, liczbę godzin danego tematu, imię i nazwisko
wykładowcy oraz jego podpis, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer
telefonu, nr weterynaryjny pasieki lub wpis do rejestru PLW i podpis każdego
uczestnika szkolenia.
W przypadku ubiegania się o refundację kosztów związanych z realizacją projektu (nie więcej niż 5% kosztów refundowanych):
– oryginałów faktur/rachunków wystawionych na podmiot uprawniony
potwierdzających wydatkowane środki finansowe związane z realizacją
projektu.
7.1.6 Wniosek o wypłatę refundacji
W celu uzyskania refundacji poniesionych kosztów, podmiot uprawniony
zobowiązany jest do złożenia w ARR następujących dokumentów:
– oryginału wniosku o wypłatę refundacji na formularzu stanowiącym załącznik
nr 7 do niniejszych warunków,
– kserokopii faktur/rachunków wystawionych na podmiot uprawniony
potwierdzających wydatkowane środki finansowe, poświadczonych przez
Głównego Księgowego podmiotu uprawnionego lub osoby upoważnione zgodnie
z KRS (w przypadku zlecenia przeprowadzenia szkolenia podwykonawcy,
faktury/rachunki powinny być wystawione przez podwykonawcę na podmiot
uprawniony),
– kserokopii dokumentów potwierdzających dokonanie płatności poświadczonych
przez Głównego Księgowego podmiotu uprawnionego lub osoby upoważnione
zgodnie z KRS,
– kserokopii list obecności w każdym dniu prowadzonego szkolenia zawierających:
datę, tematy, liczbę godzin danego tematu, imię i nazwisko wykładowcy wraz
z jego podpisem, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu,
nr weterynaryjny pasieki lub wpis do rejestru PLW i podpis każdego uczestnika
szkolenia, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Głównego
Księgowego podmiotu uprawnionego lub osoby upoważnione zgodnie z KRS.
W przypadku ubiegania się o refundację kosztów związanych z realizacją projektu
(nie więcej niż 5% kosztów refundowanych):
– kserokopii faktur/rachunków wystawionych na podmiot uprawniony
potwierdzających wydatkowane środki finansowe związane z realizacją projektu,
poświadczonych przez Głównego Księgowego podmiotu uprawnionego lub
osoby upoważnione zgodnie z KRS.
7.1.7 Kontrola realizacji projektu
ARR dokona kontroli realizacji projektu, zgodnie z pkt. 6.5 niniejszych warunków.
ARR w ramach kontroli zastrzega sobie prawo podjęcia czynności w celu
potwierdzenia przez uczestników szkolenia, że podmiot uprawniony zrealizował
projekt zgodnie z warunkami zawartej z ARR umowy.
7.1.8 Wyliczenie kwoty refundacji i wypłata refundacji
ARR dokonuje wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot uprawniony w wysokości do 100% poniesionych kosztów netto, do wysokości kwoty umownej.
Do wyliczenia kwoty refundacji poszczególnych rodzajów kosztów stosowane będą stawki jednostkowe określone w przedłożonych do rozliczenia umowy
fakturach/rachunkach, jednak nie wyższe niż maksymalne stawki jednostkowe
określone w umowie z ARR.
7.2 ZAKUP SPRZĘTU PSZCZELARSKIEGO
7.2.1 Cel podejmowanego działania
Celem działania „Wspieranie zakupu sprzętu pszczelarskiego” jest:
– poprawa produkcji pasiecznej,
– poprawa jakości pozyskiwanych produktów pszczelich,
– wzmocnienie procesów modernizacyjnych gospodarstw pasiecznych.
7.2.2 Podmioty uprawnione
– związki pszczelarskie,
– stowarzyszenia pszczelarzy,
– zrzeszenia pszczelarzy,
– grupy producenckie pszczelarzy,
– spółdzielnie pszczelarskie,
– organizacje producentów.
Końcowym odbiorcą pomocy może być jedynie producent produktów pszczelich,
który posiada co najmniej 10 rodzin pszczelich pod warunkiem, że nie będzie
ubiegał się on o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
7.2.3 Koszty podlegające refundacji
Refundacji podlegać będą wyłącznie koszty poniesione na zakup fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu pszczelarskiego, tj.:
– miodarek,
– odstojników,
– dekrystalizatorów,
– stołów do odsklepiania plastrów,
– suszarek do suszenia obnóży pyłkowych,
– topiarek do wosku,
– urządzeń do kremowania miodu,
– refraktometrów,
– wózków ręcznych do transportu uli,
– wialni do pyłku,
– uli wszystkich typów lub ich elementów – w skład ula wchodzi dennica,
korpusy, daszek, powałka (opcjonalnie), dopuszcza się zakup każdego
z tych elementów oddzielnie.
Podmioty uprawnione mogą ubiegać się o refundację udokumentowanych kosztów związanych z wykonaniem projektu oraz związanej z tym robocizny (księgowość, prace biurowe, materiały biurowe, korespondencja, telekomunikacja). Refundacji podlegają koszty w wysokości nie większej niż 3% wartości kosztów projektu przyjętych do refundacji.
7.2.4 Wymagania dla projektów składanych przez podmioty uprawnione
Podmioty uprawnione, których Członkowie zainteresowani są refundacją kosztów
zakupu sprzętu pszczelarskiego składają projekt na formularzu stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszych warunków. Każdy podmiot uprawniony może złożyć jeden projekt.
Do projektu należy dołączyć ofertę handlową na zakup każdego wnioskowanego
rodzaju sprzętu pszczelarskiego wraz z jego ceną.
Oferta handlowa musi pochodzić od sprzedawcy prowadzącego zarejestrowaną
działalność gospodarczą.
7.2.5 Realizacja projektu
a) Podmiot uprawniony po zawarciu umowy z ARR wskaże poszczególnych
producentów produktów pszczelich, tzw. odbiorców końcowych pomocy oraz
określi dla nich maksymalną kwotę refundacji stanowiącą 60% ceny netto zakupu przy założeniu, że kwota ta nie przekroczy w okresie jednego sezonu kwoty wynikającej z iloczynu 50 zł i posiadanej liczby rodzin pszczelich i nie będzie wyższa niż 10 000 zł.
b) Odbiorcy końcowi pomocy dokonają zakupu sprzętu pszczelarskiego określonego
w pkt. 7.2.3 za własne środki.
c) Faktury/rachunki za zakupiony sprzęt pszczelarski powinny być wystawione na
poszczególnych odbiorców końcowych pomocy i zawierać szczegółową
specyfikację zakupionego sprzętu.
d) Zakupiony sprzęt pszczelarski powinien zostać oznakowany w sposób trwały
napisem „ARR – (rok zakupu)” umożliwiający identyfikację sprzętu przez okres
5 lat.
e) Podmiot uprawniony jest zobowiązany do podpisania umowy z końcowym
odbiorcą sprzętu zakupionego w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku
produktów pszczelich”, w której zobowiąże go m. in. do:
– utrzymywania sprzętu w należytym stanie technicznym przez okres 5 lat licząc
od roku następującego po roku, w którym zakończono realizację projektu,
– oznakowania zakupionego sprzętu w sposób trwały umożliwiający
identyfikację sprzętu przez okres 5 lat,
– posiadania pełnej dokumentacji źródłowej poniesionych kosztów przez okres
5 lat, licząc od roku następującego po roku, w którym zakończono realizację
projektu, a w szczególności faktur/rachunków oraz dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności,
– ponoszenia odpowiedzialności materialnej wobec podmiotu uprawnionego,
w przypadku nie przestrzegania zobowiązań umownych oraz niniejszych
warunków,
– poddania się wszelkim kontrolom dotyczącym realizacji projektu
przeprowadzanym przez ARR jak również organy Komisji Europejskiej,
– oświadczenia, iż odbiorca końcowy spełnia wymogi przyznania pomocy
określone w pkt. 7.2.2. niniejszych warunków,
– oświadczenia, iż odbiorca końcowy nie korzystał i nie będzie korzystał
z innych źródeł dofinasowania na zakup tego sprzętu.
Wzór umowy będzie stanowił załącznik do umowy zawartej pomiędzy ARR
i podmiotem uprawnionym.
f) W przypadku nieprzestrzegania niniejszych warunków przez odbiorców
końcowych, odpowiedzialność finansową wobec ARR w ich imieniu będzie
ponosił podmiot uprawniony.
g) Podmiot uprawniony jest zobowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji
rzeczowej i finansowej oraz do posiadania pełnej dokumentacji źródłowej
poniesionych kosztów, a w szczególności:
– poświadczonych za zgodność z oryginałem przez odbiorców końcowych
czytelnym imieniem i nazwiskiem kopii faktur/rachunków dokumentujących
poniesione wydatki, określających m.in. nazwę zakupionego sprzętu, symbol
lub typ, ilość oraz cenę jednostkową zakupu,
– poświadczonych za zgodność z oryginałem przez odbiorców końcowych
czytelnym imieniem i nazwiskiem dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności,
– imiennego wykazu odbiorców końcowych sprzętu według wzoru ARR,
– umów zawartych z końcowymi odbiorcami pomocy.
W przypadku ubiegania się o refundację kosztów związanych z realizacją projektu (nie więcej niż 3% kosztów refundowanych):
– oryginałów faktur/rachunków wystawionych na podmiot uprawniony
potwierdzających wydatkowane środki finansowe związane z realizacją
projektu.
h) Podmiot uprawniony zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty otrzymania
refundacji wypłacić poszczególnym odbiorcom końcowym należną im kwotę
refundacji wg listy przesłanej przez ARR.
7.2.6 Wniosek o wypłatę refundacji
W celu uzyskania refundacji poniesionych kosztów, podmiot uprawniony
zobowiązany jest do złożenia w ARR następujących dokumentów:
– oryginału wniosku o wypłatę refundacji na formularzu stanowiącym załącznik
nr 7 do niniejszych warunków,
– kserokopii (czytelnych) faktur/rachunków wystawionych na poszczególnych
odbiorców końcowych pomocy potwierdzających wydatkowane środki finansowe,
zawierających szczegółową specyfikację zakupionego sprzętu, poświadczonych
za zgodność z oryginałem przez odbiorców końcowych czytelnym imieniem
i nazwiskiem,
– kserokopii (czytelnych) dokumentów potwierdzających dokonanie płatności przez
odbiorców końcowych, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez
odbiorców końcowych czytelnym imieniem i nazwiskiem,
– kserokopii umów zawartych z końcowymi odbiorcami pomocy poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Głównego Księgowego podmiotu uprawnionego lub osoby upoważnione zgodnie z KRS,
– imiennego wykazu odbiorców końcowych pomocy według wzoru określonego
przez ARR w wersji elektronicznej.
W przypadku ubiegania się o koszty związane z realizacją projektu (nie więcej niż 3% kosztów refundowanych):
– kserokopii faktur/rachunków wystawionych na podmiot uprawniony
potwierdzających wydatkowane środki finansowe związane z realizacją
projektu, poświadczonych przez Głównego Księgowego podmiotu
uprawnionego lub osoby upoważnione zgodnie z KRS.
7.2.7 Kontrola realizacji projektu
ARR dokona kontroli realizacji projektu, zgodnie z pkt. 6.5 niniejszych warunków.
7.2.8 Wyliczenie kwoty refundacji i wypłata refundacji
ARR dokona wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot
uprawniony w wysokości nie większej niż 60 % poniesionych kosztów netto, do
wysokości kwoty umownej.
Maksymalna wysokość pomocy przekazanej jednemu końcowemu odbiorcy (pszczelarzowi) w ramach tego działania, w okresie jednego sezonu nie przekroczy 50 zł w przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą i nie będzie wyższa niż 10 000 zł.
ARR wraz z notą księgową określającą ogólną wysokość kwoty refundacji prześle do podmiotu uprawnionego szczegółową listę poszczególnych odbiorców końcowych z obliczoną dla nich indywidualną kwotą refundacji.
Podmiot uprawniony zobowiązany jest wypłacić każdemu odbiorcy końcowemu
obliczoną przez ARR kwotę refundacji w terminie 30 dni od daty wpływu należności na rachunek podmiotu uprawnionego.
7.2.9 W przypadku gdy podmiot uprawniony nie dokona rozliczenia refundacji
z poszczególnymi odbiorcami końcowymi pomocy, podmiot uprawniony będzie
zobowiązany do zwrotu ARR niewypłaconej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi oraz dodatkowej kary w wysokości niewypłaconej odbiorcom końcowym refundacji.
7.3 ZAKUP LEKÓW DO ZWALCZANIA WARROZY
7.3.1 Cel podejmowanego działania
Celem działania „Zakup leków do zwalczania warrozy” jest wspieranie walki
z warrozą poprzez obniżenie kosztów leczenia pszczół, które ponoszą pszczelarze.
7.3.2 Podmioty uprawnione
– związki pszczelarskie,
– stowarzyszenia pszczelarzy,
– zrzeszenia pszczelarzy,
– grupy producenckie pszczelarzy,
– spółdzielnie pszczelarskie,
– organizacje producentów.
7.3.3 Koszty podlegające refundacji
Refundacji podlegają wyłącznie koszty poniesione na zakup:
– leków do zwalczania warrozy pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na
terenie Polski,
– środków do walki z warrozą (tj. kwas mrówkowy, szczawiowy, mlekowy i octowy) wymienionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli –
wyłącznie do pasiek prowadzących produkcję ekologiczną.
Refundowane są koszty poniesione na zakup środków do zwalczania warrozy dla producentów produktów pszczelich, posiadających weterynaryjny numer
identyfikacyjny lub wpisanych do rejestru PLW. W przypadku zakupu środków
ekologicznych, dodatkowo posiadających certyfikat gospodarstwa ekologicznego.
Podmioty uprawnione mogą ubiegać się o refundację udokumentowanych kosztów związanych z wykonaniem projektu oraz związanej z tym robocizny (księgowość, prace biurowe, materiały biurowe, korespondencja, telekomunikacja). Refundacji podlegają koszty w wysokości nie większej niż 3% wartości kosztów projektu przyjętych do refundacji.
Zakup środków warrozobójczych może być dokonywany u jednego lub kilku lekarzy weterynarii (nie dotyczy kwasu mrówkowego, szczawiowego, mlekowego i octowego, które mogą zostać zakupione w dowolnych punktach sprzedaży).
7.3.4 Wymagania dla projektów składanych przez podmioty uprawnione
Podmioty uprawnione zainteresowane zakupem środków warrozobójczych składają projekt na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszych warunków. Każdy podmiot uprawniony może złożyć jeden projekt.
Do projektu należy dołączyć ofertę cenową leku od lekarza weterynarii, u którego
podmiot uprawniony planuje zakup.
7.3.5 Realizacja projektu
Podmiot uprawniony jest zobowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji rzeczowej i finansowej oraz do posiadania pełnej dokumentacji źródłowej poniesionych kosztów, a w szczególności:
– oryginałów faktur/rachunków wystawionych na podmiot uprawniony przez lekarza weterynarii, dokumentujących poniesione wydatki, z wyszczególnieniem nazwy leku, ilości i ceny jednostkowej,
– w przypadku zakupu kwasów – oryginałów faktur/rachunków wystawionych na
podmiot uprawniony przez sprzedawcę kwasu, dokumentujących poniesione
wydatki, z wyszczególnieniem nazwy, liczby opakowań, pojemności opakowania
jednostkowego i ceny jednostkowej,
– dokumentów potwierdzających dokonanie płatności,
– listy odbiorców środków warrozobójczych zakupionych w ramach realizacji
projektu, sporządzonej wg określonego wzoru,
– kserokopii książek leczenia zwierząt wydanych przez lekarza weterynarii lub
zbiorczej listy odbiorców leków zawierającej oświadczenie lekarza weterynarii, że
dokonał wpisu do książek leczenia zwierząt.
W przypadku ubiegania się o refundację kosztów związanych z realizacją projektu
(nie więcej niż 3% kosztów refundowanych):
– oryginałów faktur/rachunków wystawionych na podmiot uprawniony
potwierdzających wydatkowane środki finansowe związane z realizacją projektu.
7.3.6 Wniosek o wypłatę refundacji
W celu uzyskania refundacji poniesionych kosztów, podmiot uprawniony
zobowiązany jest do złożenia w ARR następujących dokumentów:
– oryginału wniosku o wypłatę refundacji na formularzu stanowiącym załącznik
nr 7 do niniejszych warunków,
– kserokopii faktur/rachunków wystawionych na podmiot uprawniony
potwierdzających wydatkowane środki finansowe, poświadczonych przez
Głównego Księgowego podmiotu uprawnionego lub osoby upoważnione zgodnie
z KRS,
– dokumentów potwierdzających dokonanie płatności, poświadczonych przez
Głównego Księgowego podmiotu uprawnionego lub osoby upoważnione zgodnie
z KRS,
– listy odbiorców środków warrozobójczych zakupionych w ramach realizacji
projektu, sporządzonej wg określonego wzoru w formie elektronicznej.
W przypadku ubiegania się o refundację kosztów związanych z realizacją projektu
(nie więcej niż 3% kosztów refundowanych):
– kserokopii faktur/rachunków wystawionych na podmiot uprawniony
potwierdzających wydatkowane środki finansowe związane z realizacją projektu,
poświadczonych przez Głównego Księgowego podmiotu uprawnionego lub
osoby upoważnione zgodnie z KRS.
Odbiorcy leków zobowiązani są do posiadania w książce leczenia zwierząt
aktualnego wpisu lekarza weterynarii, potwierdzającego zakup leków.
7.3.7 Kontrola realizacji projektu
ARR w ramach kontroli, o których mowa w pkt 6.5, zastrzega sobie prawo podjęcia czynności w celu potwierdzenia przez odbiorców zakupionych leków, że podmiot uprawniony zrealizował projekt zgodnie z warunkami umowy.
7.3.8 Wyliczenie kwoty refundacji i wypłata refundacji
ARR dokonuje wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot uprawniony na realizację projektu w wysokości nie większej niż 90% poniesionych kosztów netto, do wysokości kwoty umownej.
Istnieje możliwość zwiększenia środków finansowych max. do 20% kwoty
umownej, w przypadku gdy Agencja będzie dysponowała wolnymi środkami, niewykorzystanymi przez podmioty w ramach umów we wszystkich kierunkach wsparcia. Warunkiem koniecznym będzie złożenie przez podmiot uprawniony prawidłowych dokumentów rozliczeniowych na kwotę wyższą niż kwota wynikająca z umowy oraz zawnioskowanie o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Kolejność dodatkowego rozdziału środków na refundację kosztów zakupu leków do zwalczania warrozy będzie uzależniona od terminu złożenia wniosków o refundację. W pierwszej kolejności dodatkowe kwoty refundacji przyznawane będą dla wniosków złożonych najwcześniej.
7.4 ZAKUP URZĄDZEŃ DO PROWADZENIA GOSPODARKI WĘDROWNEJ
7.4.1 Cel podejmowanego działania
Celem działania „Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej” jest
poprawa wydajności produkcji pasiecznej oraz pozyskiwania miodów odmianowych oraz wzrost zainteresowania wśród pszczelarzy do prowadzenia gospodarki wędrownej.
7.4.2 Podmioty uprawnione
– związki pszczelarskie,
– stowarzyszenia pszczelarzy,
– zrzeszenia pszczelarzy,
– grupy producenckie pszczelarzy,
– spółdzielnie pszczelarskie,
– organizacje producentów.
Końcowym odbiorcą pomocy może być producent produktów pszczelich, który
posiada co najmniej:
– 30 rodzin pszczelich – przy zakupie przyczep (lawet) do przewozu uli, wag
pasiecznych, urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli,
– 150 rodzin pszczelich – przy zakupie ładowarek, miniładowarek oraz innych
wózków samojezdnych do załadunku i rozładunku uli.
Odbiorcami pomocy mogą być producenci produktów pszczelich, którzy nie będą
ubiegali się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
7.4.3 Koszty podlegające refundacji
Refundacji podlegać będą wyłącznie koszty poniesione na zakup fabrycznie nowych urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej, tj.:
1) dla producentów produktów pszczelich posiadających co najmniej 30 rodzin
pszczelich:
– przyczep (lawet) do przewozu uli,
– wag pasiecznych,
– urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli;
2) dla producentów produktów pszczelich posiadających co najmniej 150 rodzin
pszczelich:
– ładowarek, miniładowarek oraz innych wózków samojezdnych do załadunku
i rozładunku uli.
Podmioty uprawnione mogą ubiegać się o refundację udokumentowanych kosztów związanych z wykonaniem projektu oraz związanej z tym robocizny (księgowość, prace biurowe, materiały biurowe, korespondencja, telekomunikacja). Refundacji podlegają koszty w wysokości nie większej niż 1,5% wartości kosztów projektu przyjętych do refundacji.
7.4.4 Wymagania dla projektów składanych przez podmioty uprawnione:
Podmioty uprawnione, których Członkowie zainteresowani są zakupem urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej, składają projekt na formularzu stanowiącym
załącznik nr 4 do niniejszych warunków. Każdy podmiot uprawniony może złożyć jeden projekt i składa go w imieniu swoich Członków.
Do projektu należy dołączyć:
– oferty handlowe urządzeń, których zakup jest planowany przez podmiot
uprawniony wraz z ich ceną i warunkami technicznymi.
7.4.5 Realizacja projektu
a) Podmiot uprawniony po zawarciu umowy z ARR wskaże poszczególnych
producentów produktów pszczelich, tzw. odbiorców końcowych pomocy oraz
określi dla nich maksymalną kwotę refundacji stanowiącą 60% ceny netto
zakupu, przy założeniu, że kwota ta nie przekroczy kwoty wynikającej z:
– iloczynu 50 zł i posiadanej liczby rodzin pszczelich i nie będzie wyższa niż
10 000 zł (w przypadku zakupu przyczep, wag pasiecznych i urządzeń
dźwigowych do załadunku i rozładunku uli),
– iloczynu 100 zł i posiadanej liczby rodzin pszczelich i nie będzie wyższa
niż 30 000 zł (w przypadku zakupu ładowarek, miniładowarek oraz innych
wózków samojezdnych do załadunku i rozładunku uli).
b) Odbiorcy końcowi pomocy dokonają zakupu urządzeń do prowadzenia
gospodarki wędrownej za własne środki.
c) Faktury/rachunki za zakupione urządzenia powinny być wystawione na
poszczególnych odbiorców końcowych pomocy i zawierać szczegółową
specyfikację zakupionych urządzeń.
d) Zakupione urządzenia powinny zostać oznakowane w sposób trwały napisem
„ARR – (rok zakupu)” umożliwiający identyfikację urządzenia przez okres
5 lat,
e) Podmiot uprawniony jest zobowiązany do podpisania umowy z końcowym
odbiorcą urządzeń zakupionych w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku
produktów pszczelich”, w której zobowiąże go m.in. do:
– utrzymywania urządzeń w należytym stanie technicznym przez okres 5 lat
licząc od roku następującego po roku, w którym zakończono realizację
projektu,
– oznakowania urządzeń w sposób trwały, umożliwiający ich identyfikację
przez okres 5 lat,
– w przypadku zakupu przyczep:
· zarejestrowania zakupionych przyczep (lawet) zgodnie
z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym),
· zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)
posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku
z ruchem tych pojazdów,
· zawarcia umowy ubezpieczenia przyczepy (lawety) obejmującej swoim
zakresem szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu jej lub jej
utracie w wyniku kradzieży (tzw. ubezpieczenie autocasco – AC),
– posiadania pełnej dokumentacji źródłowej poniesionych kosztów przez
okres 5 lat, licząc od roku następującego po roku, w którym zakończono
realizację projektu, a w szczególność faktur/rachunków oraz dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności,
– ponoszenia odpowiedzialności materialnej wobec podmiotu uprawnionego,
w przypadku nie przestrzegania zobowiązań umownych oraz niniejszych
warunków,
– poddania się wszelkim kontrolom dotyczącym realizacji projektu
przeprowadzanym przez ARR jak również organy Komisji Europejskiej,
– oświadczenia, iż odbiorca końcowy spełnia wymogi przyznania pomocy
określone w pkt. 7.4.2. niniejszych warunków.
Wzór umowy będzie stanowił załącznik do umowy zawartej pomiędzy ARR
i podmiotem uprawnionym.
f) W przypadku nieprzestrzegania niniejszych warunków przez odbiorców
końcowych, odpowiedzialność finansową wobec ARR w ich imieniu będzie
ponosił podmiot uprawniony.
g) Podmiot uprawniony jest zobowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji
rzeczowej i finansowej oraz do posiadania pełnej dokumentacji źródłowej
poniesionych kosztów, a w szczególności:
– poświadczonych za zgodność z oryginałem przez odbiorców końcowych
czytelnym imieniem i nazwiskiem kopii faktur/rachunków dokumentujących
poniesione wydatki, określających m.in. typ zakupionego urządzenia, nazwę
producenta, ilość oraz cenę jednostkową zakupu,
– poświadczonych za zgodność z oryginałem przez odbiorców końcowych
czytelnym imieniem i nazwiskiem dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności,
– w przypadku zakupu przyczep (lawet) do przewozu uli – poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez odbiorców końcowych czytelnym imieniem
i nazwiskiem kserokopii polis ubezpieczenia OC i AC oraz kserokopii
dowodów rejestracyjnych zakupionych przyczep (lawet),
– imiennego wykazu odbiorców końcowych urządzeń według wzoru ARR,
– umów zawartych z końcowymi odbiorcami pomocy.
W przypadku ubiegania się o refundację kosztów związanych z realizacją projektu
(nie więcej niż 1,5% kosztów refundowanych):
– oryginałów faktur/rachunków wystawionych na podmiot uprawniony
potwierdzających wydatkowane środki finansowe związane z realizacją
projektu.
h) Podmiot uprawniony zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty otrzymania
refundacji wypłacić poszczególnym odbiorcom końcowym należną im kwotę
refundacji wg listy przesłanej przez ARR.
7.4.6 Wniosek o wypłatę refundacji
W celu uzyskania refundacji poniesionych kosztów, podmiot uprawniony
zobowiązany jest do złożenia w ARR następujących dokumentów:
– oryginału wniosku o wypłatę refundacji na formularzu stanowiącym załącznik
nr 7 do niniejszych warunków,
– kserokopii (czytelnych) faktur/rachunków wystawionych na poszczególnych
odbiorców końcowych pomocy potwierdzających wydatkowane środki finansowe,
zawierających szczegółową specyfikację zakupionych urządzeń, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez odbiorców końcowych czytelnym imieniem i nazwiskiem,
– kserokopii (czytelnych) dokumentów potwierdzających dokonanie płatności,
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez odbiorców końcowych
czytelnym imieniem i nazwiskiem,
– kserokopii umów zawartych z końcowymi odbiorcami pomocy poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Głównego Księgowego podmiotu uprawnionego lub osoby upoważnione zgodnie z KRS,
– imiennego wykazu odbiorców końcowych pomocy według wzoru określonego
przez ARR w wersji elektronicznej.
W przypadku ubiegania się o refundację kosztów związanych z realizacją projektu (nie więcej niż 1,5% kosztów refundowanych):
– kserokopii faktur/rachunków wystawionych na podmiot uprawniony
potwierdzających wydatkowane środki finansowe związane z realizacją projektu,
poświadczonych przez Głównego Księgowego podmiotu uprawnionego lub osoby upoważnione zgodnie z KRS.
7.4.7 Kontrola realizacji projektu
ARR dokona kontroli realizacji projektu, zgodnie z pkt. 6.5 niniejszych warunków.
7.4.8 Wyliczenie kwoty refundacji i wypłata refundacji
ARR dokona wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot
uprawniony w wysokości nie większej niż 60% poniesionych kosztów netto, do
wysokości kwoty umownej.
Maksymalna wysokość pomocy przekazanej jednemu końcowemu odbiorcy
(pszczelarzowi) w ramach tego działania, w okresie trwania KPWP (tj. w sezonie
2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019) nie przekroczy:
· 50 zł w przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą i nie będzie wyższa niż
10 000 zł – w przypadku zakupu przyczep (lawet), wag pasiecznych i urządzeń
dźwigowych do załadunku i rozładunku uli,
· 100 zł w przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą i nie będzie wyższa niż
30 000 zł – w przypadku zakupu ładowarek, miniładowarek oraz innych
wózków samojezdnych do załadunku i rozładunku uli.
ARR wraz z notą księgową określającą ogólną wysokość kwoty refundacji prześle do podmiotu uprawnionego szczegółową listę poszczególnych odbiorców końcowych z obliczoną dla nich indywidualną kwotą refundacji.
Podmiot uprawniony zobowiązany jest wypłacić każdemu odbiorcy końcowemu
obliczoną przez ARR kwotę refundacji w terminie 30 dni od daty wpływu należności na rachunek podmiotu uprawnionego.
7.4.9 W przypadku gdy podmiot uprawniony nie dokona rozliczenia refundacji
z poszczególnymi odbiorcami końcowymi pomocy, podmiot uprawniony będzie
zobowiązany do zwrotu ARR niewypłaconej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi oraz zapłacenia dodatkowej kary w wysokości niewypłaconej odbiorcom końcowym refundacji.
7.5 ZAKUP PSZCZÓŁ
7.5.1 Cel podejmowanego działania
Celem działania „Zakup pszczół” jest:
– odbudowa liczebności pogłowia pszczół w Polsce,
– podniesienie wartości użytkowej pogłowia pszczół,
– zwiększenie wydajności rodzin pszczelich,
– zwiększenie liczby rodzin pszczelich,
– zapewnienie zapylania roślin na jak największym obszarze.
7.5.2 Podmioty uprawnione
– związki pszczelarskie,
– stowarzyszenia pszczelarzy,
– spółdzielnie pszczelarskie,
– zrzeszenia pszczelarzy,
– grupy producenckie pszczelarzy,
– organizacje producentów.
7.5.3 Koszty podlegające refundacji
Refundacji podlegają koszty poniesione na zakup matek pszczelich z pasiek
pochodzących z linii hodowlanych pszczół, będących pod oceną prowadzoną przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz pakietów, odkładów z matkami pszczelimi pochodzącymi z linii hodowlanych pszczół, dokonanych wyłącznie na potrzeby gospodarstw pasiecznych, posiadających weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisanych do rejestru PLW.
Podmioty uprawnione mogą ubiegać się o refundację udokumentowanych kosztów związanych z wykonaniem projektu oraz związanej z tym robocizny (księgowość, prace biurowe, materiały biurowe, korespondencja, telekomunikacja). Refundacji podlegają` koszty w wysokości nie większej niż 3% wartości kosztów projektu przyjętych do refundacji.
7.5.4 Wymagania dla projektów składanych przez podmioty uprawnione
Podmioty uprawnione zainteresowane zakupem matek pszczelich, odkładów,
pakietów składają projekt na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszych warunków. Każdy podmiot uprawniony może złożyć jeden projekt.
Do projektu należy dołączyć:
– ofertę handlową na zakup matek pszczelich z cenami jednostkowymi dla każdego z wymienionych asortymentów,
– ofertę handlową na zakup pakietów i odkładów pszczelich z cenami
jednostkowymi dla każdego z wymienionych asortymentów oraz liczbą rodzin
pszczelich posiadanych przez oferenta na dzień wystawienia oferty. Oferta
powinna zawierać informację ile pakietów i odkładów pszczelich
(w sztukach) dany sprzedawca oferuje do sprzedaży danemu podmiotowi
uprawnionemu.
Zakup pszczół powinien być dokonywany:
– w przypadku matek pszczelich – matek pszczelich pochodzących z linii
hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry z pasiek
hodowlanych będących pod oceną prowadzoną przez podmiot upoważniony
przez ministra właściwego ds. rolnictwa, posiadających zaświadczenie
weterynaryjne o stanie zdrowia pszczół w pasiece, wpisanych do wykazu
prowadzonego przez Agencję,
a) w przypadku pakietów, odkładów w pasiekach:
– hodowlanych będących pod oceną prowadzoną przez podmiot upoważniony
przez ministra właściwego ds. rolnictwa, posiadających zaświadczenie
weterynaryjne o stanie zdrowia pszczół w pasiece, wpisanych do wykazu
prowadzonego przez Agencję,
– rekomendowanych przez podmiot uprawniony, posiadających weterynaryjny
numer identyfikacyjny lub wpisanych do rejestru PLW, posiadających
zaświadczenie weterynaryjne o stanie zdrowia pszczół w pasiece, wpisanych do
wykazu prowadzonego przez Agencję.
Matki w pakietach, odkładach kupowanych w pasiekach rekomendowanych, muszą pochodzić z linii hodowlanych pszczół, dla których prowadzone są księgi lub rejestry.
Pochodzenie zakupionych matek pszczelich lub matek pszczelich zakupionych
w pakietach, odkładach powinno być potwierdzone w karcie pochodzenia.
Producent pakietów i odkładów, na potrzeby związane z KPWP, nie może
wyprodukować ich w jednym sezonie więcej niż 300% liczby posiadanych rodzin
pszczelich.
Cena jednostkowa netto pakietu/odkładu przyjęta do refundacji nie może
przekroczyć 200 zł/sztukę.
Cena jednostkowa netto matki reprodukcyjnej przyjęta do refundacji nie może przekroczyć 200 zł/sztukę.
Pasieka produkująca matki, odkłady i pakiety przed rozpoczęciem sprzedaży
w danym sezonie przesyła do Agencji aktualne zaświadczenie weterynaryjne
o zdrowotności rodzin pszczelich. Lekarz weterynarii wolnej praktyki wystawia
zaświadczenie o stanie zdrowotnym pasieki na podstawie badania klinicznego rodzin pszczelich w pasiece. Badanie kliniczne powinno zostać wykonane w kierunku warrozy, nosemozy, zgnilca europejskiego, zgnilca amerykańskiego oraz choroby roztoczowej.
Stwierdzenie objawów klinicznych chorób pszczół, w szczególności: warrozy,
nosemozy, zgnilca europejskiego, zgnilca amerykańskiego oraz choroby roztoczowej wyklucza pasiekę z produkcji matek, pakietów i odkładów na potrzeby KPWP.
Zaświadczenie weterynaryjne powinno zawierać w szczególności:
– dane dotyczące pasieki, w tym imię i nazwisko posiadacza zwierząt, adres, liczbę
rodzin pszczelich, datę wykonania badania klinicznego rodzin pszczelich,
– oświadczenie o stanie zdrowotnym pasieki, określone na podstawie badania
klinicznego rodzin pszczelich przeprowadzonego w pasiece,
– podpis i pieczątkę lekarza weterynarii wystawiającego zaświadczenie,
– datę jego wydania.
Producent matek, pakietów i odkładów pszczelich po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza weterynarii zobowiązany jest niezwłocznie przesłać oryginał tego zaświadczenia do Agencji Rynku Rolnego, ul. Karolkowa 30, 01–207 Warszawa.
Wykaz pasiek produkujących matki, pakiety i odkłady, które przedłożą prawidłowe zaświadczenia o zdrowotności rodzin pszczelich, będzie publikowany i aktualizowany na stronie internetowej Agencji pod adresem www.arr.gov.pl.
Wykaz będzie zawierał:
1) nazwę i adres producenta,
2) datę, od której sprzedaż od danego producenta podlega refundacji, tj. datę
wystawienia zaświadczenia.
Pomoc jest udzielana na zakup pszczół pochodzących od producentów matek,
pakietów i odkładów znajdujących się na liście publikowanej przez ARR.
W przypadku kiedy producent matek, pakietów, odkładów nie przedłoży w Agencji prawidłowego zaświadczenia o zdrowotności rodzin pszczelich, koszt zakupu pszczół z jego pasieki nie będzie podlegał refundacji.
7.5.5 Realizacja projektu
1) Podmiot uprawniony jest zobowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji
rzeczowej i finansowej oraz do posiadania pełnej dokumentacji źródłowej
poniesionych kosztów, a w szczególności:
– oryginałów faktur/rachunków dokumentujących poniesione wydatki,
określających m.in. ilość zakupionych matek, pakietów, odkładów oraz ich cenę
jednostkową,
– dokumentów potwierdzających dokonanie płatności,
– kopie kart pochodzenia zakupionych matek pszczelich, jak również matek
w zakupionych pakietach i odkładach,
– listy odbiorców pszczół zakupionych w ramach realizacji projektu, sporządzonej
wg określonego wzoru,
– oświadczenie podmiotu uprawnionego o wydaniu pisemnych pokwitowań
odbioru matek, pakietów i odkładów pszczelich zawierających liczbę odebranych
pszczół, dane odbiorcy i jego podpis.
W przypadku ubiegania się o refundację kosztów związanych z realizacją projektu (nie więcej niż 3% kosztów refundowanych):
– oryginałów faktur/rachunków wystawionych na podmiot uprawniony
potwierdzających wydatkowane środki finansowe związane z realizacją projektu.
2) Odbiorcami pszczół, zakupionych w ramach projektu, mogą być jedynie
producenci produktów pszczelich posiadający weterynaryjny numer
identyfikacyjny lub wpisani do rejestru PLW.
3) Pszczelarz (końcowy odbiorca pomocy) w danym sezonie nie może otrzymać
więcej matek, pakietów lub odkładów pszczelich łącznie, niż 50% liczby
posiadanych przez niego rodzin pszczelich. Pszczelarz ubiegający się
o refundację pakietów i odkładów, w danym sezonie nie może otrzymać ich
łącznie więcej niż 20% liczby posiadanych przez niego rodzin pszczelich.
4) Odbiorcami matek, pakietów i odkładów pszczelich zakupionych w ramach
projektu nie mogą być pasieki:
– będące pod oceną prowadzoną przez podmiot upoważniony przez ministra
właściwego do spraw rolnictwa,
– rekomendowane przez podmiot uprawniony, które dokonują sprzedaży
odkładów/pakietów,
– osób pozostających w związku małżeńskim z osobami będącymi
sprzedawcami odkładów, pakietów i matek pszczelich, z wyjątkiem kiedy
osoby te przedstawią dokument stwierdzający rozdzielność majątkową.
W przypadku wykrycia, że podmiot uprawniony będzie ubiegał się o refundację
kosztów zakupu pszczół do w/w pasiek, dana pasieka zostanie wykluczona z udziału w działaniu „Zakup pszczół”, zarówno w zakresie odbioru pszczół, jak i ich sprzedaży na okres 3 lat, licząc od roku następującego po roku, w którym dany projekt był realizowany.
7.5.6 Wniosek o wypłatę refundacji
W celu uzyskania refundacji poniesionych kosztów, podmiot uprawniony
zobowiązany jest do złożenia w ARR następujących dokumentów:
– oryginału wniosku o wypłatę refundacji na formularzu stanowiącym załącznik
nr 7 do niniejszych warunków,
– kserokopii faktur/rachunków wystawionych na podmiot uprawniony
potwierdzających wydatkowane środki finansowe, zawierających szczegółową
specyfikację zakupu, poświadczonych przez Głównego Księgowego podmiotu
uprawnionego lub osoby upoważnione zgodnie z KRS,
– kserokopii dokumentów potwierdzających dokonanie płatności, poświadczonych przez Głównego Księgowego podmiotu uprawnionego lub osoby upoważnione zgodnie z KRS,
– listy odbiorców pszczół zakupionych w ramach realizacji projektu, sporządzonej
wg określonego wzoru w formie elektronicznej. W przypadku ubiegania się o refundację kosztów związanych z realizacją projektu (nie więcej niż 3% kosztów refundowanych):
– kserokopii faktur/rachunków wystawionych na podmiot uprawniony
potwierdzających wydatkowane środki finansowe związane z realizacją projektu,
poświadczonych przez Głównego Księgowego podmiotu uprawnionego lub osoby upoważnione zgodnie z KRS.
7.5.7 Kontrola realizacji projektu
ARR w ramach kontroli, o których mowa w pkt 6.5, zastrzega sobie prawo podjęcia czynności w celu potwierdzenia przez odbiorców zakupionych pszczół, że podmiot uprawniony zrealizował projekt zgodnie z warunkami zawartej z ARR umowy.
7.5.8 Wyliczenie kwoty refundacji i wypłata refundacji
ARR dokonuje wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot uprawniony na realizację projektu w wysokości nie większej niż 70% kosztów netto, do wysokości kwoty umownej.
7.6 ANALIZY JAKOŚCI MIODU
7.6.1 Cel podejmowanego działania
Celem działania „Analizy jakości miodu” jest upowszechnianie praktyk polegających na monitorowaniu jakości miodu beneficjenta oraz zachęcanie producentów produktów pszczelich do poszerzania oferty handlowej miodów odmianowych.
7.6.2 Podmioty uprawnione
– związki pszczelarskie,
– stowarzyszenia pszczelarzy,
– zrzeszenia pszczelarzy,
– grupy producenckie pszczelarzy,
– spółdzielnie pszczelarskie,
– organizacje producentów.
7.6.3 Koszty podlegające refundacji
Refundacją objęte są koszty poniesione na wykonanie:
– analiz parametrów jakościowych miodu, określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. z 2003 r. Nr 181 poz.1773 z późn. zm.),
– analizy pyłkowej miodu.
Refundacji podlegają koszty poniesione na wykonanie analiz próbek miodu
pobranych z gospodarstw pasiecznych posiadających weterynaryjny numer
identyfikacyjny lub wpisanych do rejestru PLW, posiadających przynajmniej
10 rodzin pszczelich.
Podmioty uprawnione mogą ubiegać się o refundację udokumentowanych kosztów związanych z wykonaniem projektu oraz związanej z tym robocizny (księgowość, prace biurowe, materiały biurowe, korespondencja, telekomunikacja). Refundacji podlegają koszty w wysokości nie większej niż 3% wartości kosztów projektu przyjętych do refundacji.
7.6.4 Wymagania dla projektów składanych przez podmioty uprawnione
Podmioty uprawnione zainteresowane refundacją kosztów wykonania analiz jakości miodu składają projekt na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszych warunków. Każdy podmiot uprawniony może złożyć jeden projekt.
Do projektu należy dołączyć ofertę handlową laboratorium na wykonanie analiz,
uwzględniającą metodykę oraz cenę wykonania poszczególnych rodzajów analiz.
Laboratorium wskazane w projekcie do wykonywania badań powinno posiadać
uprawnienia do wykonywania analiz oraz być wyposażone w odpowiedni sprzęt
laboratoryjny.
7.6.5 Realizacja projektu
Podmiot uprawniony jest zobowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji rzeczowej i finansowej oraz do posiadania pełnej dokumentacji źródłowej poniesionych kosztów, a w szczególności:
– oryginałów faktur/rachunków dokumentujących poniesione wydatki, określających m.in. specyfikację wykonanych analiz, ich ilość oraz cenę,
– dokumentów potwierdzających dokonanie płatności,
– oryginałów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów
potwierdzających wyniki przeprowadzonych analiz,
– listy gospodarstw pasiecznych, z których pobrano próbki poddane analizie,
sporządzonej wg określonego wzoru.
W przypadku ubiegania się o refundację kosztów związanych z realizacją projektu (nie więcej niż 3% kosztów refundowanych):
– oryginałów faktur/rachunków wystawionych na podmiot uprawniony
potwierdzających wydatkowane środki finansowe związane z realizacją
projektu.
Podmiot uprawniony zobowiązany jest do pisemnego informowania gospodarstw
pasiecznych, z których pobrano próbki, o wynikach przeprowadzonych analiz.
7.6.6 Wniosek o wypłatę refundacji
W celu uzyskania refundacji poniesionych kosztów, podmiot uprawniony
zobowiązany jest do złożenia w ARR następujących dokumentów:
– oryginału wniosku o wypłatę refundacji na formularzu stanowiącym załącznik
nr 7 do niniejszych warunków,
– kserokopii faktur/rachunków wystawionych na podmiot uprawniony
potwierdzających wydatkowane środki finansowe, zawierających szczegółową
specyfikację wykonanych analiz, poświadczonych przez Głównego Księgowego
podmiotu uprawnionego lub osobę upoważnioną zgodnie z KRS,
– kserokopii dokumentów potwierdzających dokonanie płatności, poświadczonych przez Głównego Księgowego podmiotu uprawnionego lub osobę upoważnioną zgodnie z KRS,
– listy gospodarstw pasiecznych, z których pobrano próbki poddane analizie
sporządzonej wg określonego wzoru, w formie elektronicznej.
W przypadku ubiegania się o koszty związane z realizacją projektu (nie więcej
3% kosztów refundowanych):
– kserokopii faktur/rachunków wystawionych na podmiot uprawniony
potwierdzających wydatkowane środki finansowe związane z realizacją projektu,
poświadczonych przez Głównego Księgowego podmiotu uprawnionego lub osoby upoważnione zgodnie z KRS.
7.6.7 Kontrola realizacji projektu
ARR w ramach kontroli, o których mowa w pkt 6.5, zastrzega sobie prawo podjęcia czynności w celu potwierdzenia, że właściciele gospodarstw pasiecznych, z których pobrano próbki do analiz zostali poinformowani o ich wynikach.
7.6.8 Wyliczenie kwoty refundacji i wypłata refundacji
ARR dokonuje wyliczenia i wypłaty refundacji kosztów poniesionych przez podmiot uprawniony na realizację projektu w wysokości nie więcej niż 80 % kosztów netto, do wysokości kwoty umownej.
8. Formularze i załączniki
– Projekt – Szkolenie (załącznik nr 1)
– Projekt – Zakup sprzętu pszczelarskiego (załącznik nr 2)
– Projekt – Zakup leków do zwalczania warrozy (załącznik nr 3)
– Projekt – Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej (załącznik nr 4)
– Projekt – Zakup pszczół (załącznik nr 5)
– Projekt – Analiza jakości miodu (załącznik nr 6)
– Wniosek o refundację (załącznik nr 7)
– Szczegółowy opis kosztów podlegających refundacji w ramach realizacji działania
„Szkolenia” (załącznik nr 8)
– Ankieta (załącznik nr 9)