Statut WZP w Łodzi

STATUT

WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU PSZCZELARZY

W ŁODZI

 Rozdział I  Postanowienia ogólne

 § 1

1.       Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi (WZP w Łodzi), zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym, niezależnym, samorządnym zrzeszeniem pszczelarzy działającym na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 roku o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 217 z późn. zm.).

2.       Związek jest przedstawicielem swoich członków.

3.       Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od organów administracji państwowej, samorządowej, partii politycznych oraz organizacji gospodarczych.

 § 2

1.       Siedzibą Związku jest miasto Łódź, a terenem działania obszar województwa łódzkiego.

2.       Związek posiada osobowość prawną.

3.       Związek może tworzyć agendy, biura, placówki naukowo-szkoleniowe, a także inne jednostki organizacyjne oraz posiadać własne środki publicznego informowania.

4.       Związek może tworzyć i przystępować do krajowych i międzynarodowych organizacji związkowych.

5.       Związek jest organizacją członkowską Polskiego Związku Pszczelarskiego.

6.       Związek może tworzyć struktury terytorialne i środowiskowe.

7.       Strukturami terytorialnymi Związku są Rejonowe Koła Pszczelarzy.

 § 3

1.        Oznakami zewnętrznymi Związku są:

1)        znak Związku,

2)        sztandar Związku.

2.        Związek może używać pieczęci i flag ze znakiem Związku. Szczegółowe wzory pieczęci i flag oraz ich zastosowanie określa Zarząd Związku.

3.        Znak Związku podlega ochronie prawnej jako znak towarowy zastrzeżony.

4.        Związek może używać skrótu WZP w Łodzi.

5.        Odznaką honorową Związku jest dwustopniowa odznaka „Za zasługi dla WZP w Łodzi”.

6.        Wyróżnieniami Związku są:

1)       dyplom WZP w Łodzi,

2)       wyróżnienie WZP w Łodzi.

7.        Wzór oraz zasady i tryb przyznawania odznaki honorowej oraz wyróżnień Związku określa Walny Zjazd Delegatów Związku.

 Rozdział II  Cele i zadania

 § 4

1.       Celem Związku jest dążenie do zapewnienia godnych warunków życia i pracy pszczelarzy zrzeszonych w Związku (członków Związku).

2.       Zadaniami związku są w szczególności:

1)       reprezentowanie interesów członków Związku oraz ochrona ich godności i dobrego imienia,

2)       integrowanie środowisk pszczelarskich i podnoszenie kwalifikacji pszczelarzy,

3)       dbanie o rozwój pszczelarstwa jako integralnej części rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego,

4)       popularyzowanie i promowanie polskiego miodu i innych produktów pszczelich.

 § 5

1.        Cele i zadania Związku realizowane są, na zasadach określonych w przepisach prawa, między innymi poprzez:

1)        reprezentowanie oraz udzielanie pomocy członkom Związku w zakresie organizacyjnym wobec organów Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej i fachowym z dziedziny pszczelarstwa,

2)        organizowanie działalności instruktażowej obejmującej m.in. kursy, odczyty i pokazy w zakresie metod gospodarki pasiecznej, zapobiegania chorobom pszczół i ich zwalczania, powiększania i ulepszania pożytków pszczelich i ich racjonalnego wykorzystania,

3)        publiczne propagowanie i promowanie celu i zadań Związku, programu, uchwał i stanowisk Związku oraz przyjętego sposobu ich realizacji, a także pracy i dorobku Związku, jego organów, struktur i członków Związku,

4)        organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

5)        współdziałanie z administracją państwową, samorządową i innymi podmiotami na rzecz rozwoju pszczelarstwa i środowiska naturalnego,

6)        współdziałanie z jednostkami gospodarki rolnej i leśnej w zakresie racjonalnego wykorzystania bazy pożytkowej dla pszczół,

7)        przygotowywanie propozycji rozwiązań prawnych, a także opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych oraz dokumentów konsultacyjnych Unii Europejskiej w zakresie objętym celem i zadaniami Związku,

8)        promowanie ważnej roli pszczół i produktów pszczelich,

9)        organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, szkoleniowej i oświatowej,

10)    prowadzenie i wspieranie inicjatyw promujących rozwój społeczno-gospodarczy, postęp naukowo-techniczny, oświatę i naukę w zakresie pszczelarstwa,

11)    organizowanie i prowadzenie zaopatrzenia członków Związku w paszę dla pszczół.

2.        Związek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie oznaczonym zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

1)        01.62.Z – działalność usługowa wspomagającą chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,

2)        47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

3)        85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

4)        85.60.Z – działalność wspomagająca edukację,

5)        94.12.Z – działalność organizacji profesjonalnych.

3.        Związek może wykonywać zadania zlecone przez administrację państwową i samorządową, o ile nie pozostają one w sprzeczności z celem i zadaniami Związku i nie spowodują powstania ujemnego wyniku finansowego w tym zakresie.

4.        Związek dla realizacji swoich celów i zadań może współpracować z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi niebędącym osobami prawnymi i osobami fizycznymi na zasadach określonych przez Radę Związku.

 § 6

1.       Związek opiera swoją działalność na społecznej pracy członków Związku zrzeszonych w Rejonowych Kołach Pszczelarzy.

2.       Dla wykonywania celów i zadań statutowych Związek może zatrudniać pracowników. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Związku.

3.       Nawiązanie stosunku pracy z członkiem Zarządu Związku może nastąpić na zasadach określonych przez Walny Zjazd Delegatów Związku.

 § 7

Związek może utworzyć fundusz na rzecz rozwoju pszczelarstwa, gromadzony na odrębnym rachunku bankowym, na zasadach określonych przez Zarząd Związku.

 Rozdział III  Członkowie Związku

 § 8

Członkowie Związku mogą być zwyczajni i honorowi.

 § 9

1.       Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne (pszczelarze).

2.       Pszczelarze mogą nabyć członkostwo w Związku składając do Zarządu Rejonowego Koła Pszczelarzy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub położenia pasieki deklarację członkowską.

3.       Nabycie członkostwa w Związku następuje z dniem podjęcia uchwały o przyjęciu do Związku przez Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy. Od uchwały Zarządu Rejonowego Koła Pszczelarzy o odmowie przyjęcia do Związku przysługuje prawo odwołania do Zarządu Związku w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu Rejonowego Koła Pszczelarzy. Uchwała Zarządu Związku jest ostateczna.

4.       Pszczelarz może być członkiem Związku tylko poprzez jedno Rejonowe Koło Pszczelarzy.

5.       Szczegółowe zasady i tryb nabywania członkostwa, w tym wzór deklaracji członkowskiej, oraz utraty członkostwa określa uchwała Walnego Zjazdu Delegatów Związku.

 § 10

1.        Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

1)       wystąpienia ze Związku wyrażonego na piśmie,

2)       śmierci członka,

3)       wykluczenia ze Związku z powodu nieprzestrzegania Statutu lub nie wykonywania uchwał organów Związku z dniem podjęcia uchwały w tym zakresie,

4)      nieopłacenia przez okres jednego roku składek członkowskich z dniem podjęcia uchwały w tym zakresie,

5)      wykluczenia ze Związku na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

2.        Ustanie członkostwa zwyczajnego, w przypadkach o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, następuje poprzez uchwałę Zarządu Rejonowego Koła Pszczelarzy.

3.        Od uchwały Zarządu Rejonowego Koła Pszczelarzy, o której mowa w ust. 2, członkowi zwyczajnemu przysługuje prawo odwołania do Zarządu Związku w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu Rejonowego Koła Pszczelarzy. Uchwała Zarządu Związku jest ostateczna.

4.        Członek zwyczajny, którego członkostwo ustało z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 4, może być ponownie tylko raz przyjęty do Związku po uregulowaniu zaległych zobowiązań wobec Związku, po uzyskaniu zgody Zarządu Związku.

5.        Członek zwyczajny, którego członkostwo ustało z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 5, może być ponownie tylko raz przyjęty do Związku po uzyskaniu zgody Zarządu Związku.

 § 11

1.       Członek zwyczajny może być zawieszony w prawach członka na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

2.       Zawieszenie w prawach członka jest równoważne z zakazem pełnienia funkcji w organach Związku na okres zawieszenia.

3.       Zawieszenie w prawach członka nie zwalnia z obowiązków członka.

 § 12

1.       Członkami honorowymi Związku mogą być osoby fizyczne mające szczególne zasługi dla:

1)        Związku i jego struktur terytorialnych oraz ich rozwoju lub,

2)        pszczelarstwa i jego rozwoju.

2.       Członkostwo honorowe Związku przyznaje Walny Zjazd Delegatów Związku z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Związku. Przyznanie członkostwa honorowego następuje z dniem podjęcia uchwały o jego przyznaniu przez Walny Zjazd Delegatów Związku.

3.       Członkostwo honorowe ustaje na skutek:

1)        rezygnacji z tego członkostwa wyrażonej na piśmie,

2)        śmierci członka honorowego,

3)        pozbawienia tego członkostwa.

4.       Ustanie członkostwa honorowego, w przypadku o którym mowa w ust. 3 pkt 3, następuje poprzez uchwałę Walnego Zjazdu Delegatów Związku podjętą z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Związku.

5.       Członek honorowy, którego członkostwo ustało z przyczyny, o której mowa w ust. 3 pkt 3, nie może mieć ponownie przyznanego członkostwa honorowego.

6.       Szczegółowe zasady i tryb przyznawania i pozbawiania członkostwa honorowego określa uchwała Walnego Zjazdu Delegatów Związku.

 § 13

1.        Członkostwo honorowe może uzyskać członek zwyczajny, jeśli spełnia wymogi określone w pkt 1 lub pkt 2 w ust. 1 w § 12.

2.        Członek honorowy Związku ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach organów Związku i organów Rejonowych Kół Pszczelarskich jedynie z prawem uczestniczenia w dyskusji, z zastrzeżeniem ust. 4.

3.        Członek honorowy Związku ma obowiązek przestrzegania Statutu oraz realizacji uchwał organów Związku w zakresie w jakim jego dotyczą, z zastrzeżeniem ust. 4.

4.        W przypadku, gdy członek honorowy Związku jest także członkiem zwyczajnym stosuje się do niego przepisy statutu dotyczące członka zwyczajnego.

 § 14

1.        Członek zwyczajny Związku ma prawo:

1)        uczestniczenia w organach Związku,

2)        uczestniczenia jako przedstawiciel Związku w organach organizacji, do których przynależy Związek,

3)        wpływania jako członek organów Związku na realizację celu i zadań Związku, kształtowania programu oraz metod działania Związku,

4)        uzyskiwania pomocy Związku zgodnej z celami i zadaniami Związku,

5)        oceny działalności Związku, jego organów oraz osób pełniących w tych organach funkcje z wyboru.

2.        Członek zwyczajny Związku ma obowiązek:

1)        przestrzegania Statutu,

2)        realizacji uchwał organów Związku,

3)        podnoszenia swojej wiedzy fachowej, w tym aktywnego udziału w szkoleniach i kursach organizowanych przez Związek ,

4)        terminowego i w pełnej wysokości opłacania składek członkowskich na rzecz Związku,

5)        terminowego składania sprawozdania o stanie liczebnym rodzin pszczelich,

6)        przestrzegania zasad etyki pszczelarskiej.

 Rozdział IV  Organy Związku

§ 15

1.       Organami Związku są:

1)        Walny Zjazd Delegatów Związku,

2)        Rada Związku,

3)        Zarząd Związku,

4)        Komisja Rewizyjna Związku,

5)        Sąd Koleżeński Związku.

2.       Organy Związku działają kolegialnie i są odpowiedzialne za realizację celów i zadań Związku zgodnie ze swoimi kompetencjami.

3.       Kadencja organów Związku trwa cztery lata.

 § 16

1.            Członkowie organów Związku pochodzą z wyboru.

2.            Wybory członków organów Związku są tajne.

3.            Wybory członków organów Związku odbywają się przy zachowaniu zasady nieograniczonej liczby kandydatów i są skuteczne, jeśli kandydat uzyska bezwzględną większość ważnych głosów.

4.            Członkowie organów pełnią osobiście swoją funkcję w tych organach.

5.            Sposób wyboru oraz liczbę członków organów Związku i organów struktur terytorialnych określa Walny Zjazd Delegatów Związku w ordynacji wyborczej, o ile Statut nie stanowi inaczej.

 § 17

1         Jeśli Statut nie stanowi inaczej organy Związku mogą podejmować uchwały i decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogółu członków organu w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę członków organu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos prowadzącego obrady.

2         Głosowanie tajne, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2, przeprowadza się na wniosek co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3         Organy Związku podejmują samodzielnie uchwały i decyzje w sprawach należących do zakresu ich kompetencji w oparciu o przepisy prawa i Statut.

4         Uchwały organów Związku mogą być uchylone lub zawieszone przez nadrzędne organy, jeżeli są sprzeczne z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu.

 § 18

1         Funkcji członka Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej Związku nie można pełnić:

1)       równocześnie z funkcją kierowniczą w organie administracji państwowej lub samorządowej,

2)       w przypadku prowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Związku.

2         Członkowie Komisji Rewizyjnej Związku nie mogą być członkami organów w utworzonych przez Związek podmiotach prowadzących działalność gospodarczą.

 § 19

1         Członek organu Związku może być odwołany przed upływem kadencji.

2         Odwołanie członka organu Związku może nastąpić wyłącznie w głosowaniu tajnym, po uprzednim umożliwieniu wysłuchania zainteresowanego.

3         Członka organu Związku odwołuje się w trybie właściwym dla jego wyboru.

 § 20

1         Mandat członka organu Związku wygasa przed upływem kadencji, z zastrzeżeniem ust. 2, w przypadkach:

1)       śmierci,

2)       rezygnacji,

3)       odwołania,

4)       utraty praw publicznych,

5)       ograniczenia zdolności do czynności prawnych,

6)       działania na szkodę Związku,

7)       ustania członkostwa w Związku,

8)       skazania za przestępstwo przeciwko mieniu,

9)       jednoczesnego pełnienia funkcji w innych organizacjach o konkurencyjnym zakresie działania w stosunku do Związku,

10)   nieuzasadnionej absencji na trzech kolejnych posiedzeniach organu, którego jest członkiem lub uchylania się od wykonywania innych obowiązków przez okres pół roku.

2         Decyzję w sprawie wygaśnięcia mandatu osoby wybranej przez Walny Zjazd Delegatów Związku z wyboru, w przypadku określonym w ust. 1 pkt. 6 i 7, podejmuje Rada Związku. § 19 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3         W przypadku wygaśnięcia mandatu z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-5 i 8-10, wybory uzupełniające przeprowadza się, z zastrzeżeniem § 23 ust. 1 pkt 3 i § 25 ust. 1 pkt 5, w trybie właściwym dla obsadzenia mandatu, który wygasł.

 § 21

1.        Walny Zjazd Delegatów Związku, zwany dalej „Walnym Zjazdem”, jest najwyższym organem stanowiącym Związku, do kompetencji którego należy:

1)        uchwalanie Statutu Związku i zmian w Statucie Związku,

2)        uchwalanie regulaminów:

a)        Walnego Zjazdu Delegatów Związku,

b)        Rady Związku,

c)        Zarządu Związku,

d)        Komisji Rewizyjnej Związku,

e)        Sądu Koleżeńskiego Związku.

3)        określanie programu Związku,

4)        wybór i odwołanie Prezesa Związku oraz pozostałych członków Zarządu Związku,

5)        wybór i odwołanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej Związku,

6)        wybór i odwołanie przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego oraz pozostałych członków Sądu Koleżeńskiego Związku,

7)        przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady Związku, Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej Związku i Sądu Koleżeńskiego Związku za okres kadencji oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Związku na wniosek Komisji Rewizyjnej,

8)        uchwalanie wzorów oraz zasad i trybu przyznawania odznak honorowych i wyróżnień Związku,

9)        określanie górnej granicy zobowiązań majątkowych zaciąganych przez Związek,

10)     wybór przedstawicieli Związku do organizacji, których Związek jest członkiem,

11)     uchylanie sprzecznych z prawem, statutem oraz regulaminami uchwał organów Związku,

12)     przyjmowanie sprawozdań z realizacji planów przychodów i preliminarzy wydatków na działalność Związku,

13)     rozpatrywanie wniosków złożonych przez delegatów.

2.        Delegatami na Walny Zjazd są delegaci wybrani zgodnie z ordynacją wyborczą przez Walne Zebrania Członków Rejonowych Kół Pszczelarzy w liczbie 1 delegat na 10 członków danego Koła oraz członkowie Rady Związku.

3.        W obradach Walnego Zjazdu mogą uczestniczyć jedynie z prawem uczestnictwa w dyskusji zaproszone osoby, w tym członkowie honorowi.

4.        Walny Zjazd zwołuje Zarząd Związku najpóźniej z dniem upływu kadencji, a o jego czasie, miejscu oraz porządku obrad zawiadamia delegatów nie później niż na 14 dni przed datą Walnego Zjazdu.

 § 22

1.        Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje Zarząd Związku w uzasadnionych przypadkach na skutek:

1)        uchwały Walnego Zjazdu,

2)        uchwały Rady Związku,

3)        uchwały Zarządu Związku,

4)        wniosku Komisji Rewizyjnej Związku,

5)        wniosku co najmniej 1/3 ogólnej liczby delegatów.

2.        Uchwały i wnioski, o których mowa w ust. 1, wymagają pisemnego uzasadnienia.

3.        Zarząd Związku zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd najpóźniej w terminie miesiąca od dnia podjęcia uchwały lub złożenia wniosku.

4.        Nadzwyczajny Walny Zjazd obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

 § 23

1.       Rada Związku, w okresach między posiedzeniami Walnego Zjazdu, jest organem stanowiącym Związku, do kompetencji którego należy:

1)        określanie głównych kierunków działania Związku w okresie kadencji,

2)        uchwalanie planów przychodów i preliminarzy wydatków na działalność Związku,

3)        zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok ubiegły w trakcie trwania kadencji Zarządu

4)        wybór Prezesa Związku i pozostałych członków Zarządu w trakcie kadencji w przypadku wygaśnięcia ich mandatu,

5)        określenie zasad współpracy z podmiotami, o których mowa w § 5 ust. 4,

6)        tworzenie struktur terytorialnych i środowiskowych,

7)        koordynowanie działalności Rejonowych Kół Pszczelarzy oraz współpraca z Komisją Rewizyjną Związku w tym zakresie,

8)        określanie zasad wynagradzania Prezesa Związku i pozostałych członków Zarządu Związku, jeżeli z pełnieniem tej funkcji związane jest zatrudnienie w Związku,

9)        określenie wytycznych w zakresie kompetencji oraz zasad organizacji i funkcjonowania Rejonowych Kół Pszczelarzy,

10)     określanie wysokości oraz trybu opłacania składki członkowskiej na rzecz Związku obejmującej:

a)        składką wpisową,

b)        składki roczne i produkcyjne.

2.        W skład Rady Związku wchodzą członkowie Zarządu oraz Prezesi Zarządów Rejonowych Kół Pszczelarzy wybrani zgodnie z ordynacją wyborczą.

3.        W obradach Rady Związku mogą uczestniczyć jedynie z prawem uczestnictwa w dyskusji członkowie Komisji Rewizyjnej Związku oraz zaproszone osoby, w tym członkowie: honorowi i wspierający.

4.        Radę Związku zwołuje Zarząd Związku z własnej inicjatywy, uchwały Rady Związku, na wniosek Komisji Rewizyjnej Związku lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby Rejonowych Kół Pszczelarzy.

5.        Posiedzenia Rady Związku odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

 § 24

1.        Zarząd Związku jest organem stanowiącym i wykonawczym Związku, do którego kompetencji w szczególności należy:

1)        realizowanie uchwał Walnego Zjazdu i Rady Związku,

2)        zwoływanie Walnego Zjazdu i posiedzeń Rady Związku,

3)        opracowywanie i uchwalanie projektów planów przychodów i preliminarzy wydatków,

4)        przygotowywanie propozycji rozwiązań prawnych, a także opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych oraz dokumentów konsultacyjnych Unii Europejskiej w zakresie objętym celem i zadaniami Związku,

5)        zarządzanie majątkiem Związku, w tym zaciąganie zobowiązań majątkowych i zawieranie umów w jego imieniu,

6)        współpraca z Komisją Rewizyjną Związku,

7)        powoływanie komisji problemowych,

8)        określanie kompetencji oraz zasad organizacji i funkcjonowania struktur terenowych i środowiskowych Związku, w tym nadzoru nad nimi,

9)        organizacja biura Związku,

10)    podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach nie zastrzeżonych Statutem do kompetencji innego organu Związku.

2.        Zarząd Związku składa się z siedmiu członków, w tym Prezesa Związku.

3.        Zarząd Związku wybiera ze swojego składu:

1)        dwóch Wiceprezesów Związku;

2)        Sekretarza Związku;

3)        Skarbnika Związku.

4.        Prezes Związku zwołuje posiedzenie Zarządu Związku z własnej inicjatywy, na wniosek 3 członków Zarządu Związku, Rady Związku lub Komisji Rewizyjnej Związku.

5.        Zarząd Związku może podejmować uchwały i decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogółu członków tego organu.

6.        Posiedzenia Zarządu Związku odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku.

 § 25

1.       Komisja Rewizyjna Związku jest organem kontrolnym Związku podległym wyłącznie Walnemu Zjazdowi. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Związku należy w szczególności:

1)        kontrola merytorycznej, finansowej, gospodarczej i majątkowej działalności Związku, jego organów, struktur terytorialnych i środowiskowych, komisji problemowych oraz innych jednostek organizacyjnych Związku,

2)        dokonywanie, w okresach rocznych, oceny Rady Związku, Zarządu Związku i Sądu Koleżeńskiego oraz przedstawienie wniosków i uwag z tej oceny do rozpatrzenia właściwemu organowi,

3)        kontrola przestrzegania postanowień Statutu oraz realizacji uchwał i decyzji organów Związku,

4)        opiniowanie projektów planów przychodów i preliminarzy wydatków oraz sprawozdań z ich realizacji,

5)        wybór przewodniczącego w trakcie kadencji w przypadku wygaśnięcia jego mandatu,

6)        wybór wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku,

7)        wybór sekretarza Komisji Rewizyjnej Związku,

8)        nadzór nad organami kontrolnymi struktur terenowych w wykonywaniu kontroli w zakresie dotyczącym obowiązków tych struktur,

9)        uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej Związku.

2.       Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków, w tym jej przewodniczącego.

3.       Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swojego grona wiceprzewodniczącego i sekretarza.

4.       Członkowie Komisji Rewizyjnej Związku mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Związku i Zarządu Związku.

5.       Komisja Rewizyjna w wykonywaniu swoich czynności może korzystać z pomocy biegłych i rzeczoznawców, a także ma prawo żądać od Rady Związku, Zarządu Związku, członków tych organów oraz pracowników biura Związku wyjaśnień dotyczących działalności Związku.

6.       Komisję Rewizyjną Związku reprezentuje jej przewodniczący lub inny wyznaczony członek tego organu.

7.       Przepis § 24 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

8.       Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Związku odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

 § 26

1.       Sąd Koleżeński Związku jest organem powołanym do:

1)        rozstrzygania sporów pomiędzy:

a)       członkami Związku,

b)       członkiem Związku a organem Związku,

c)       członkiem Związku a organem struktury terytorialnej,

2)        rozpatrywania odwołań od:

a)        orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w I Instancji,

b)        orzeczeń sądów koleżeńskich struktur terytorialnych Związku.

2.       Sąd Koleżeński składa się z dziewięciu członków, w tym przewodniczącego.

3.       Sąd Koleżeński wybiera spośród swojego grona przewodniczącego w trakcie kadencji w przypadku wygaśnięcia jego mandatu.

4.       Sąd Koleżeński w I instancji orzeka w składzie trzyosobowym – przewodniczący i dwóch członków, a w II instancji w składzie pięcioosobowym – przewodniczący i czterech członków, z wyłączeniem członków, którzy uczestniczyli w rozpatrzeniu sprawy w pierwszej instancji.

5.       W I instancji Sąd Koleżeński rozpoznaje sprawy, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

6.       W II instancji Sąd Koleżeński rozpoznaje odwołania od orzeczeń wydanych w I instancji oraz sprawy, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

7.       Sąd Koleżeński na każdym etapie postępowania winien dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sprawy.

8.       Tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa regulamin uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów Związku.

9.       Sąd Koleżeński może orzec następujące kary:

1)        upomnienie,

2)        naganę,

3)        zawieszenie w pełnieniu funkcji w organach Związku na okres jednego roku,

4)        pozbawienie pełnienia funkcji w organach Związku na okres jednej kadencji,

5)        zawieszenie w prawach członka Związku na okres jednego lub dwóch lat,

6)        wykluczenie ze Związku.

 § 27

 1.       Do reprezentowania Związku upoważnieni są:

1)        Prezes Związku samodzielnie,

2)        dwóch członków Zarządu Związku, o których mowa w § 24 ust. 3, działających łącznie,

3)        inne osoby, w granicach określonych upoważnieniem udzielonym przez Prezesa lub dwóch członków Zarządu Związku, o których mowa w § 24 ust. 3, działających łącznie.

2.       Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu w imieniu Związku wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch osób, w tym Prezesa Związku lub Skarbnika Związku.

3.       W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest uchwała Zarządu Związku, z zastrzeżeniem ust. 4.

4.       W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu, które skutkują zaciągnięciem przez Związek zobowiązania majątkowego przewyższającego kwotę 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych do ważności tej czynności wymagana jest, poza uchwałą Zarządu Związku, również uchwała Rady Związku.

 Rozdział V Struktury terytorialne Związku

 § 28

1.       Związek ma struktury terytorialne – Rejonowe Koła Pszczelarzy, które reprezentują Związek wobec członków Związku, na terenie objętym obszarem ich działania, a także realizują cele i zadania Związku w zakresie wynikających z uchwały Zarządu Związku, o której mowa w § 24 ust. 1 pkt 8.

2.       Struktury terytorialne tworzy Rada Związku.

3.       Rejonowe Koło Pszczelarzy nie może zostać utworzone, jeśli nie będzie zrzeszać co najmniej 10 członków zwyczajnych Związku.

4.       W uzasadnionych przypadkach Rejonowe Koła Pszczelarzy mogą, po uprzedniej zgodzie Zarządu Związku, tworzyć sekcje zrzeszające co najmniej 6 członków zwyczajnych Związku.

5.       Organami Rejonowych Kół Pszczelarzy są:

1)       Walne Zebranie Członków Rejonowego Koła Pszczelarzy,

2)       Zarząd Rejonowego Koła Pszczelarzy,

3)       Komisja Rewizyjna Rejonowego Koła Pszczelarzy,

4)       Sąd Koleżeński Rejonowego Koła Pszczelarzy.

6.       Sposób wyboru oraz liczbę członków organów Rejonowych Kół Pszczelarzy określa Walny Zjazd Delegatów Związku w ordynacji wyborczej, z uwzględnieniem tego, że organy, o których mowa w ust. 5 pkt 2-4 nie mogą liczyć mniej niż trzech i nie więcej niż siedmiu członków.

7.       Do członków organów struktur terenowych stosuje się odpowiednio przepisy o członkach organów Związku.

 Rozdział VI  Majątek Związku

§ 29

1.        Majątek Związku mogą stanowić: nieruchomości, ruchomości, akcje, udziały, prawa, środki pieniężne i papiery wartościowe.

2.        Dochody Związku mogą pochodzić:

1)       ze składek członkowskich,

2)       z działalności gospodarczej Związku,

3)       z darowizn, zapisów, dotacji, subwencji i spadków,

4)       z innych wpływów.

3.        Przyjęcie darowizny, zapisu, dotacji, subwencji czy spadku nie może być uzależnione od spełnienia warunków sprzecznych z celem lub zadaniami Związku.

4.        Składki członkowskie wpłacane na rzecz Związku nie podlegają zwrotowi.

5.        Dochody z działalności gospodarczej Związku przeznaczone są na działalność statutową Związku.

 Rozdział VII  Uchwalanie i zmiana Statutu

§ 30

1.       Statut może być uchwalony lub zmieniony uchwałą Walnego Zjazdu, podjętą większością 2/3 głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy delegatów. W przypadku braku połowy delegatów uchwalenie lub zmiana Statutu mogą być dokonane na Walnym Zjeździe odbytym w drugim terminie.

2.       Uchwały Walnego Zjazdu zwołanego w drugim terminie w przedmiocie zmiany Statutu zapadają w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów bez względu na ilość delegatów uczestniczących w Walnym Zjeździe.

 Rozdział VIII  Rozwiązanie i likwidacja Związku

§ 31

1.       Rozwiązanie Związku może nastąpić na specjalnie w tym celu zwołanym nadzwyczajnym Walnym Zjeździe na podstawie uchwały podjętej większością 3/4 głosów oddanych w obecności co najmniej 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania. W przypadku braku obecności co najmniej 2/3 delegatów uprawnionych do głosowania może być podjęta decyzja o ponownym zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zjazdu w terminie 30 dni.

2.       Czynności związanych z likwidacją Związku dokonuje komisja likwidacyjna powołana przez Walny Zjazd.

3.       Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych komisja, o której mowa w ust. 2, sporządza sprawozdanie i składa je we właściwym sądzie wraz z wnioskiem o wykreślenie Związku z rejestru.

 Rozdział IX  Przepisy końcowe i przejściowe

 § 32

1.       Pierwsze posiedzenie Rady Związku zwołuje Zarząd Związku w terminie do 60 dni od dnia zarejestrowania Statutu, a jej kadencja kończy się wraz z trwającą obecnie kadencją pozostałych organów Związku w 2011 roku.

2.       W obecnej kadencji, kończącej się w 2011 roku, liczba członków Zarządu Związku pozostaje bez zmian.

3.       Najbliższy Walny Zjazd uzupełni skład Sądu Koleżeńskiego do liczby jego członków wynikającej z § 26 ust. 2 niniejszego Statutu, tj. o czterech członków.

4.       Traci moc Statut Związku w brzmieniu uchwalonym w dniu 17 listopada 2007 roku podczas Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Delegatów Związku.

 Łódź  21.02.2009 r.