Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła – 7 marca 2017r.

W dniu 7 marca 2017r. odbyło się  Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła Pszczelarzy nr 2 w Łodzi.

Obecnych było 42 członków. Zebranie odbyło się w drugim terminie. Wybrano osoby funkcyjne:

Przewodniczący Zebrania – Skawiński Stanisław

Protokolanci – Andrzej Staszczyk oraz Ewa Kik

Prezydium – Dorota Ulańska (v-ce prezes WZP w Łodzi), Bogdan Piekarz, Andrzej Chrolenko, Teresa Andruszkiewicz

Komisja Uchwał i Wniosków – Danuta Wrona, Sebastian Karliński

Komisja Skrutacyjna – Dorota Ulańska, Dorota Soperczak, Gabriel Golanowski

Komisja Wyborcza – Przemysław Świderski, Barbara Nowak

Młodzi pszczelarze złożyli uroczystą przysięgę w obecności sztandaru WZP w Łodzi: Ilona Świeżyk-Kowalska, Alicja Biazik, Tomasz Iwański, Robert Romaniak, Remidiusz Kowalski, Halina Skorasińska, Dariusz Bielnik, Teresa Jasińska, Lukasz Chmura, Ewa Kik.

Zarząd przedstawił sprawozdanie z pracy za rok 2016. Wynika z niego, że skład Koła nie uległ zmianie. W 2016 roku przyjęto 7 osób. Finanse są w dobrym stanie, udało się nawet zamknąć bilans na „plusie”.

W następnej kolejności sprawozdanie złożyła Komisja Rewizyjna i został przeprowadzony blok informacyjny przez v-ce Prezesa WZP w Łodzi Dorotę Ulańską.

Zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium.

Z pracy w Zarządzie zrezygnowały dwie osoby (z różnych uzasadnionych przyczyn) i w ich miejsce, w drodze głosowania, wybraliśmy następujące Koleżanki:

  • Renata Matuszewska
  • Ewa Kik

Przegłosowaliśmy następujące wnioski:

  • Nadanie Kol. Zdzisławowi Greckiemu tytułu Honorowego Członka Koła Pszczelarzy Nr 2 w Łodzi.
  • Ustalono dodatkową składkę na reprezentacyjny sztandar Koła Pszczelarzy Nr. 2 w Łodzi w wysokości 100zł od osoby. Składkę tą można wpłacać w dwóch ratach po 50zł przez dwa lata lub jednorazowo.